ยูนิลีเวอร์ และ ซันไลต์ เดินหน้าสนับสนุนโครงการ “ต้นกล้าไร้ถัง” ภายใต้การบริหารงานของซีพี ออลล์ ปลูกฝังเยาวชน ลดปัญหาขยะพลาสติกอย่างยั่งยืน เนื่องในวันรีไซเคิลโลก

ซันไลต์ สานต่อแคมเปญ “รักสะอาด รักษ์โลก” ส่งมอบทุน 279,000 บาท สนับสนุนโครงการต้นกล้าไร้ถัง ในโครงการ CONNEXT ED ภายใต้การบริหารงานของซีพี ออลล์ ปลูกฝังให้เยาวชนผู้เป็นต้นกล้าแห่งอนาคต ตระหนักและใส่ใจเรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ลดปัญหาขยะพลาสติกอย่างยั่งยืนด้วยหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน เนื่องในวัน รีไซเคิลโลก นางสาววรพักตร์ บรรเลงจิต รองประธานกรรมการบริหารการตลาดผลิตภัณฑ์ในครัวเรือน กลุ่มบริษัท ยูนิลีเวอร์ในประเทศไทย มาเลเซีย และสิงคโปร์ กล่าวว่า “ยูนิลีเวอร์ มีความมุ่งมั่นในการสร้างอนาคตสะอาด หรือ Clean Future เป็นนโยบายระยะยาว นอกจากจะมุ่งมั่นสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อให้ตอบโจทย์วิถีการใช้ชีวิตของผู้บริโภคแล้ว เรามุ่งมั่นเรื่องการใส่ใจสิ่งแวดล้อม การหมุนเวียนทรัพยากร โดยเฉพาะเรื่องการแก้ปัญหาขยะซึ่งถือเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมที่จะต้องดำเนินการเร่งแก้ไขด้วยเช่นกัน โดยแคมเปญ “รักสะอาด รักษ์โลก” เกิดจากการร่วมมือของ “ซันไลต์”…

GPSC คว้ารางวัลหุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม งานประกาศรางวัลตราสารหนี้ยอดเยี่ยมแห่งปี 2565

คุณทิติพงษ์ จุลพรศิริดี ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ GPSC แกนนำนวัตกรรมธุรกิจไฟฟ้ากลุ่ม ปตท. เข้ารับรางวัล Corporate ESG Bond of the Year สำหรับหุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 จาก ดร.สมจินต์ ศรไพศาล กรรมการผู้จัดการ สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ในพิธีมอบรางวัลตราสารหนี้ยอดเยี่ยมแห่งปี 2565 (Best Bond Awards 2022) ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้แก่ตราสารหนี้ภาคเอกชน ที่ออกภายใต้กรอบการระดมทุนเพื่อสิ่งแวดล้อม สังคม…

วช. หนุน ม.นครพนม คิดค้นนวัตกรรมถ่านชีวภาพจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมาใช้ในครัวเรือน และการแก้ปัญหาการผลิตพืชในพื้นที่ดินเค็มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ความอุดมสมบูรณ์ของดินนับว่าเป็นปัจจัยสำคัญของเกษตรกรในภาคการเกษตร ซึ่งจากสภาพปัญหาดินเค็มในบางพื้นที่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสาน ทำให้ทีมนักวิจัยจากสาขาพืชศาสตร์ คณะเกษตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนครพนม นำเสนอโครงการงานวิจัยการถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้ถ่านชีวภาพจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเพื่อใช้ในครัวเรือนและการแก้ปัญหาการผลิตพืชในพื้นที่ดินเค็มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ซึ่งเป็นการสร้างมูลค่าให้กับวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรไม่ว่าจะเป็นซากพืชหรือซากสัตว์ ในพื้นที่ผ่านกระบวนการทางเทคโนโลยี ผลิตเป็นถ่านชีวภาพนำมาแก้ปัญหาดินเค็มเพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร โดยนำมาผสมกับปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอก หรือปุ๋ยเคมี ช่วยเพิ่มแร่ธาตุที่สำคัญในการเจริญเติบโตของพืช ซึ่งปัจจุบันมีการถ่ายทอดองค์ความรู้นี้ให้กับเครือข่ายเกษตรกรหลายแห่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กล่าวว่า วช. ภายใต้กระทรวง อว. เป็นองค์กรสำคัญของรัฐในการขับเคลื่อนเสริมศักยภาพงานวิจัย และนวัตกรรมต่าง ๆ รวมถึงการสร้างองค์ความรู้สามารถนำมาต่อยอดการใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันและในเชิงพาณิชย์ เพื่อเสริมสร้างรายได้และผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ควบคู่ไปกับการเสริมสร้างคุณภาพชีวิต และสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะแนวทางการเพิ่มผลผลิตในภาคการเกษตรจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องอาศัยองค์ความรู้รอบด้านในเรื่องคุณภาพของดิน ผ่านการวิจัยทดลองและจากปัญหาดินเค็มที่ส่งผลกระทบต่อผลผลิตของเกษตรกร ทาง วช. จึงได้ให้การสนับสนุนทีมวิจัยจากมหาวิทยาลัยนครพนม ในการถ่ายทอดเทคโนโลยีชีวภาพผลิตถ่านจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเพื่อแก้ปัญหาดินเค็มในบางพื้นที่ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งถือว่าเป็นการใช้ประโยชน์จากวัสดุเหลือใช้ทางเกษตรมาเสริมศักยภาพในกระบวนการผลิตในภาคการเกษตรอย่างคุ้มค่าเพิ่มรายได้ให้กับชาวชุมชน ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสาวคนธ์ เหมวงษ์…

Varuna โชว์เคสความสำเร็จอีกขั้นในงาน IPTC 2023

Varuna โชว์เคสความสำเร็จอีกขั้นในงาน IPTC 2023 บทพิสูจน์แฟลตฟอร์มฟื้นฟูพื้นที่สีเขียวของไทย เครื่องมือช่วยโลกลดคาร์บอน จากความมุ่งมั่นตั้งใจพัฒนาแพลตฟอร์มเพื่อใช้วางแผนฟื้นฟูพื้นที่สีเขียวอย่างต่อเนื่องและจริงจังนานกว่า 2 ปี วรุณา (Varuna) ผู้นำการใช้เทคโนโลยีเชิงลึก (Deep Tech) ในการวางแผนฟื้นฟูพื้นที่สีเขียวยังคงก้าวต่อไปเพื่อนำเครื่องมือทรงพลัง อย่าง “VLM Forest” หรือ “VARUNA Land Monitoring Forest” เข้าร่วมโชว์ความสำเร็จในงานประชุมเทคโนโลยีปิโตรเลียมนานาชาติ IPTC 2023 พร้อมต่อยอดนำไปประยุกต์ใช้ในวงกว้างทั้งภาคธุรกิจและภาคประชาชน หวังตอกย้ำให้ทุกคนเห็นความสำคัญของการใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาพื้นที่สีเขียว ประเมินค่าคาร์บอนได้อย่างแม่นยำ นำไปสู่แนวทางช่วยลดภาวะโลกร้อนได้อย่างสมบูรณ์ พณัญญา เจริญสวัสดิ์พงศ์ ผู้ร่วมก่อตั้งและผู้บริหารด้านธุรกิจ บริษัท วรุณา (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยถึงการเข้าร่วมงาน IPTC 2023 ของบริษัท วรุณา…

DEXON ไฟเขียว ก.ล.ต. นับหนึ่งไฟลิ่ง ลุยเทรด mai เสริมแกร่งเทคโนโลยีตรวจสอบเฉพาะทางขั้นสูงครบวงจร

ก.ล.ต.นับหนึ่งไฟลิ่ง DEXON เสนอขาย IPO 123.18 ล้านหุ้น พร้อมลุยจดทะเบียนตลาดหลักทรัพย์ mai ระดมทุนขยายธุรกิจ วางเป้าขึ้นแท่นผู้พัฒนาเทคโนโลยีการตรวจสอบเฉพาะทางขั้นสูงแก่อุตสาหกรรมชั้นนำระดับนานาชาติครบวงจร เดินหน้าให้บริการต่อเนื่องทุกภูมิภาคทั่วโลกอย่างยั่งยืน พร้อมรับเทรนพลังงานสะอาด เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น นางมัลลิกา แก่กล้า ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เด็กซ์ซอน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หรือ DEXON เปิดเผยว่า แผนการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai) มีความคืบหน้าอย่างต่อเนื่อง โดยล่าสุดสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ ก.ล.ต. ได้เริ่มนับหนึ่งไฟลิ่งเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดย DEXON เป็นผู้ให้บริการตรวจสอบทางวิศวกรรม และสร้างนวัตกรรมทางเทคโนโลยีสำหรับตรวจสอบโครงสร้าง และอุปกรณ์การผลิตในอุตสาหกรรมปิโตรเลียม พลังงาน ปิโตรเคมี อุตสาหกรรมก่อสร้าง โรงไฟฟ้า…

ศิลปินไอดอลกว่า 100 ชีวิต จัดเต็มความมัน Y2K Party ในงาน Idol [email protected]เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์

เพิ่มดีกรีความสนุกทุกเดือน จัดเต็มความสุขให้เหล่าแฟนคลับได้มาทำกิจกรรมอย่างใกล้ชิดกับเหล่าศิลปินไอดอลที่ชื่นชอบ สำหรับอีเวนต์ทางดนตรีที่รวมศิลปินไอดอลไว้มากที่สุดในงาน Idol Exchange โดยในเดือนมีนาคมนี้จัดเป็นครั้งที่ 30 ชวนเหล่าศิลปินไอดอลยอดนิยมกว่า 100 ชีวิตร่วมส่งมอบความสนุกสุดมันส์ในธีม Y2K Party ตลอด 2 วัน ในวันเสาร์ที่ 4 และ วันอาทิตย์ที่ 5 มีนาคมที่ผ่านมา บริเวณลานกิจกรรมเอ็ม บี เค อเวนิว โซน A,B ไฮไลท์ !  หนุ่มหล่อมากความสามารถ เซ้นต์ ศุภพงษ์ แจกรอยยิ้มสดใสให้แฟนคลับได้ฟิน ครั้งแรกบนเวที Idol Exchange กับหนุ่ม ๆ 40 คนตัวแทนจากรายการ 9LOW on Top…

Royal Beauty : ปันรอยยิ้ม ปีที่ 3 พร้อมช่วยเหลือผู้ป่วยด้านมะเร็งเต้านม และสนับสนุนนักศึกษาแพทย์ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ เพื่อต่อยอดช่วยเหลือสังคมต่อไป

คุณเฉลิมพงษ์ ศรีโรจนันท์ กรรมการผู้บริหาร บ.ไลฟ์สตอรี่ จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายสินค้าแบรนด์ Royal Beauty เดินหน้าช่วยเหลือสังคมไทย ด้วยนโยบายที่จะทำสิ่งดีๆ คืนสู่สังคมอย่างต่อเนื่องเสมอมา  โครงการปันรอยยิ้มเริ่มขึ้นเมื่อปี 2564 ในช่วงที่มีโรค “โควิด 19” ระบาดอย่างหนัก จนทำให้รอยยิ้มของคนไทยเลือนหายไป บ.ไลฟ์สตอรี่ จำกัด จึงอยากทำแคมเปญ “ปันรอยยิ้ม” เพื่อสร้างรอยยิ้มให้กลับมาสู่ผู้คนอีกครั้ง ในปี 2566 นี้ทาง บ.ไลฟ์สตอรี่ จำกัด ก็ยังคงเดินหน้าส่งมอบรอยยิ้ม โดยปีนี้ได้มอบเงินบริจาคให้กับมูลนิธิรามาธิบดี จำนวนเงิน 1,000,000 บาท เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งเต้านม  ให้ได้รับการรักษา การผ่าตัดโรคมะเร็งเต้านม และสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์  ตลอดจนการฟื้นฟูสภาพร่างกาย และจิตใจของผู้ป่วย  นอกจากนี้ยังแบ่งส่วนหนึ่งให้กับนักศึกษาแพทย์ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ให้ได้รับโอกาสในการศึกษา และพัฒนาทักษะ เพื่อพัฒนาและส่งออกบุคลากรทางการแพทย์ให้มีเพิ่มมากขึ้นอีกด้วย …

ฝุ่นจิ๋วจอมวายร้าย

ช่วงที่เปลี่ยนฤดูกาลจากฤดูหนาวสู่ฤดูร้อนในช่วงปลายฤดูหนาวของทุกปี บริเวณความกดอากาศสูง หรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมเป็นระลอก ๆ มีผลให้ฝุ่น PM 2.5 เกิดขึ้นมากบทความให้ความรู้โดย พญ.พวงรัตน์ ตั้งธิติกุล แพทย์เฉพาะทางด้านอายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤตโรคระบบการหายใจ ศูนย์อายุรกรรม โรงพยาบาลนวเวช ได้อธิบายผลกะทบของฝุ่น PM 2.5 เอาไว้อย่างละเอียด และครบรอบด้าน สำหรับนำไปสังเกตตนเองและคนรอบข้าง หากมีอาการดังกล่าวจะได้เข้าสู่กระบวนการรักษาอย่างทันท่วงที  ฝุ่น PM 2.5 เป็นฝุ่นละอองขนาดจิ๋วที่มีขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอนก่อให้เกิดอันตราย เพราะมันสามารถทำหน้าที่เป็นตัวกลางพาสารอื่น ๆ เช่น สารก่อมะเร็ง สารโลหะหนัก แทรกซึมเข้าไปในถุงลมปอดและดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือด รวมทั้งผ่านทางเส้นประสาทการรับกลิ่นที่อยู่ในโพรงจมูกเข้าไปยังสมองโดยตรง PM 2.5 ผลต่อสมอง กระตุ้นไมเกรน  ฝุ่น PM 2.5 รวมทั้งมลพิษในอากาศชนิดอื่น ๆ…