บริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) ได้รับคัดเลือกจากหน่วย ESG Rating ของสถาบันไทยพัฒน์ อยู่ใน Universe ของกลุ่มหลักทรัพย์ ESG 100 ประจำปี 2566 ต่อเนื่องปีที่ 3

นายเกตติวิทย์ สิทธิสุนทรวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เปิดเผยว่า บริษัทฯได้รับคัดเลือกจากหน่วย ESG Rating ของสถาบันไทยพัฒน์ ให้เป็นบริษัทจดทะเบียนที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental, Social and Governance: ESG) เข้าอยู่ใน Universe ของกลุ่มหลักทรัพย์ ESG 100 ประจำปี 2566

“การที่ LEO เป็นหนึ่งใน 100 บริษัทชั้นนำด้านการดำเนินงานด้านความยั่งยืนซึ่งได้รับเลือกให้อยู่ในรายชื่อ ESG 100 ประจำปี 2566 จากทั้งหมด 888 บริษัท/กองทุน/กองทรัสต์ใน 36 อุตสาหกรรมที่ได้รับการประเมินโดยสถาบันไทยพัฒน์ถึง 3 ปีซ้อน แสดงให้เห็นว่าบริษัทฯ มีความโดดเด่นในด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมและมีการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน อีกทั้งยังให้ความสำคัญกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและมีนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน รวมถึงดำเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาลและมีการกำกับดูแลกิจการที่ดี”

นายเกตติวิทย์ กล่าวว่า ที่ผ่านมา บริษัทฯ ดำเนินงานภายใต้หลักธรรมาภิบาล ที่คำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม และมีการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องเพื่อช่วยเหลือสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะการส่งเสริมสังคม เพื่อให้เกิดความเท่าเทียมกันทางการศึกษา ไม่ว่าจะเป็นโครงการมอบทุนการศึกษาให้กับพนักงานของบริษัทฯ เพื่อเสริมสร้างทักษะและเพิ่มพูนความรู้ โครงการ ‘โรงเรียนนี้เพื่อน้อง’ ที่ทางบริษัทฯ จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกๆ 2 ปี โดยในปัจจุบันได้ดำเนินโครงการมาเป็นโครงการที่ 5 นักเรียนกว่า 360 คนใน 5 โรงเรียนที่อยู่ในถิ่นธุรกันดาร ได้มีอาคารเรียนใหม่ มีอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับการศึกษา และยังร่วมกับวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สร้างโมเดลการศึกษาใหม่ ในโครงการมอบทุนการศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิตในสาขาวิชาการจัดการซัพพลายเชนธุรกิจ ซึ่งขยายโอกาสทางการศึกษาให้กับนักศึกษาในต่างจังหวัดที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และมีความตั้งใจที่จะเรียนรู้ในสาขาธุรกิจโลจิสติกส์ให้กลายมาเป็นบุคลากรในธุรกิจโลจิสติกส์ สามารถสร้างการจ้างงาน สร้างรายได้ให้กับสังคมได้

นอกจากนี้ ยังผู้ให้บริการโลจิสติกส์ของไทยรายแรกที่ประกาศแผนการพัฒนาธุรกิจที่จะให้บริการในลักษณะของ Green Logistics มีเป้าหมายชัดเจนจะทำให้ธุรกิจ Green Logistics สามารถแปรเปลี่ยนเป็น Carbon Credit ให้กับลูกค้าที่มาใช้บริการกับ LEO และทำให้ลูกค้าได้รับการยอมรับในการดำเนินธุรกิจในระดับนานาชาติ โดยเฉพาะในประเทศในทวีปยุโรป หรือประเทศญี่ปุ่นที่ให้ความสำคัญกับเรื่อง ESG และการลด Carbon Footprint โดยบริษัทมีแผนจะร่วมกับพันธมิตรในการให้บริการขนส่งและการกระจายสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโดยใช้รถพลังงานไฟฟ้า (EV) ลดการใช้พลังงานที่ก่อให้เกิดมลพิษหรือก่อให้เกิดขยะ มุ่งเน้นการลดมลพิษทางอากาศจากก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ รวมถึงพัฒนาระบบการให้บริการให้อยู่ในระบบดิจิทัล เพื่อลดการสิ้นเปลืองในการใช้กระดาษ

The post LEO ปลื้ม เข้าทำเนียบหุ้น ESG 100 ติดต่อกัน 3 ปีซ้อน appeared first on มติชนออนไลน์.


Source: Matichon

News Reporter

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.