อย่าเพิ่งด่วนตัดสินสรุปในผลลัพธ์ที่เห็น! นักคิดวิเคราะห์ นักวางแผนต้องมีทักษะในการหาข้อเท็จจริง  เพื่อเข้าใจสาเหตุที่เกิด ผลกระทบที่จะตามมาและสิ่งที่จะเกิดในอนาคต หลักสูตรนี้จึงมีความมุ่งหมายเพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ จำแนกองค์ประกอบต่างๆ ของประเด็นที่สนใจ หรือปมปัญหาว่ามีองค์ประกอบอะไรบ้าง แต่ละองค์ประกอบควรมีลักษณะอย่างไร มีความสัมพันธ์กันอย่างไร และให้ผู้อบรมสามารถพิจารณาแต่ละองค์ประกอบว่าเป็นไปอย่างที่ควรจะเป็นหรือไม่ และมีแนวทางในการแก้ไขปัญหาได้อย่างไร โดยการลงมือทำกิจกรรมเชิงคิดวิเคราะห์ (Analytic Thinking Practice & Workshop) เพื่อให้ผู้อบรมได้แสดงศักยภาพในการคิดออกมาได้อย่างเต็มกำลัง วัตถุประสงค์ เพื่อเข้าใจ และเรียนรู้ถึงการพัฒนาการคิดเชิงวิเคราะห์ เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการตีความเข้าใจเรื่องที่จะวิเคราะห์ การสังเกต และการหาความสัมพันธ์เชิงเหตุผล เพื่อนำไปประยุกต์ใช้กับทุกสถานการณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ วิทยากร : ดร.ต่อเกียรติ น้อยสำลี วิทยากร ที่ปรึกษา และผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรม มุ่งเน้นการฝึกอบรมเพื่อให้เกิดการบูรณาการ และเชื่อมโยงอย่างเป็นระบบจากกลยุทธ์และความคิดสร้างสรรค์ ยกระดับผลิตภาพองค์กรเพื่อความสามารถทางการแข่งขันทางธุรกิจ เหมาะสำหรับ Officer Supervisor Manager ค่าธรรมเนียม Online Training สมัคร 1 ท่าน ฟรี 1 ท่าน ท่านละ (ก่อน VAT 7%) 4,200 บาท […]

The post Future Skill Development Program : Analytical Thinking (คิดเชิงวิเคราะห์) appeared first on ThaiPR.NET.


Source: ThaiPR

News Reporter

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.