การลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาข้อมูลกลางเพื่อบูรณาการการส่งเสริม SME (SME Web Portal) หรือเว็บไซต์ SME ONE ระหว่างธนาคารแห่งประเทศไทย และ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

On

เเถลงข่าวเศรษฐกิจและการเงินภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไตรมาส 1 ปี 2562

On

ภาวะเศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือไตรมาสที่ 1 ปี 2562 ขยายตัวต่อเนื่อง ตามการอุปโภคบริโภคภาคเอกชน โดpเฉพาะการใช้จ่ายสินค้าในชีวิตประจำวันที่ขยายตัวดี จากปัจจัยสนับสนุนทั้งรายได้ในภาคเกษตรและนอกภาคเกษตรที่ขยายตัว รวมทั้งมาตรการสนับสนุนจากภาครัฐ และการใช้จ่ายภาครัฐที่ขยายตัวสูง จากรายจ่ายประจำเป็นสำคัญ ส่วนการผลิตภาคอุตสาหกรรมหดตัวเล็กน้อย ตามการส่งออกที่ลดลง ส่งผลให้การลงทุนภาคเอกชนขยายตัวชะลอลง ตามการลงทุนในเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่เกี่ยวเนื่องกับการผลิตเพื่อการส่งออก ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อทั่วไปปรับลดลงจากราคาขายปลีกน้ำมันเชื้อเพลิงในประเทศที่ลดลง ตามราคาน้ำมันในตลาดโลก จากความกังวลต่อการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก สำหรับอัตราการว่างงานทรงตัวจากไตรมาสก่อน โดยการจ้างงานภาคเกษตรกรรมลดลง ขณะที่การจ้างงานนอกภาคเกษตรกรรมเพิ่มขึ้น

Translate This Page »