กรมที่ดิน ชี้แจงกรณี เจ้าของที่ดินปล่อยที่ดินทิ้งร้างไม่ทำประโยชน์นานเกิน 10 ปี ระวังโดนรัฐยึดคืน

ตามที่ปรากฏเป็นข่าวเผยแพร่ผ่านสื่อมวลชนสรุปรายละเอียดได้ว่า “หากเจ้าของที่ดินปล่อยที่ดินทิ้งร้างไม่ทำประโยชน์นานเกิน 10 ปี ระวังโดนรัฐยึดคืน” นั้น กรมที่ดิน ขอชี้แจงข้อเท็จจริง ดังนี้ การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตาม มาตรา ๖ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ ซึ่งบัญญัติว่า “นับตั้งแต่วันที่ประกาศของคณะปฏิวัติฉบับนี้ใช้บังคับ บุคคลใดมีสิทธิในที่ดินตามโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ หากบุคคลนั้นทอดทิ้งไม่ทำประโยชน์ในที่ดิน หรือปล่อยที่ดินให้เป็นที่รกร้างว่างเปล่าเกินกำหนดเวลาดังต่อไปนี้ (๑) สำหรับที่ดินที่มีโฉนดที่ดิน เกินสิบปีติดต่อกัน(๒) สำหรับที่ดินที่มีหนังสือรับรองการทำประโยชน์ เกินห้าปีติดต่อกัน ให้ถือว่าเจตนาสละสิทธิในที่ดินเฉพาะส่วนที่ทอดทิ้งไม่ทำประโยชน์ หรือที่ปล่อยให้เป็นที่รกร้างว่างเปล่า เมื่ออธิบดี (กรมที่ดิน) ได้ยื่นคำร้องต่อศาล และศาลได้สั่งเพิกถอนหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินดังกล่าวให้ที่ดินนั้นตกเป็นของรัฐเพื่อดำเนินการตามประมวลกฎหมายนี้ต่อไป” ซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้วางระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการดำเนินการเกี่ยวกับที่ดินที่ถูกทอดทิ้งไม่ทำประโยชน์หรือปล่อยให้เป็นที่รกร้างว่างเปล่าให้ตกเป็นของรัฐ พ.ศ. ๒๕๒๒ ลงวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๒๒ ว่าการพิจารณาว่าที่ดินแปลงใดมีผู้ทอดทิ้งไม่ทำประโยชน์หรือปล่อยให้เป็นที่รกร้างว่างเปล่าให้พิจารณาถึงการทำประโยชน์ เพียงแต่ล้อมรั้วหรือเสียภาษีบำรุงท้องที่ แต่ไม่ทำประโยชน์…

เมืองไห่ตงโปรโมทการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม มุ่งฟื้นฟูพื้นที่ชนบท

กรมประชาสัมพันธ์ สังกัดคณะกรรมการเทศบาลเมืองไห่ตงประจำพรรคคอมมิวนิสต์จีน เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 7 สิงหาคมที่ผ่านมา เมืองไห่ตงในมณฑลชิงไห่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของจีน ได้จัดเทศกาลศิลปะดอกไม้เส้นทางสายไหมชิงไห่ (Qinghai Silk Road Flower Art Festival) และเทศกาลวัฒนธรรมและศิลปะเหอหวง (Hehuang Culture and Art Festival) ขึ้นมา ในช่วงไม่กี่ปีนี้ เมืองไห่ตงได้ทุ่มเทส่งเสริมการคุ้มครอง สืบสาน และนำวัฒนธรรมเหอหวงมาใช้ประโยชน์ เพื่อกระตุ้นการพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างมีคุณภาพ หลิว หลิวหยูเจี่ย (Lyu Liuyuejie) ชาวบ้านที่อาศัยอยู่ที่หมู่บ้านบันหยัน เขตการปกครองตนเองหูจู ตู้ ในเมืองไห่ตง ได้เริ่มเรียนผานซิ่ว (Panxiu) ซึ่งเป็นการเย็บปักถักร้อยแบบฉบับของชาวตู้ เมื่ออายุได้ 10 ปี ผานซิ่วเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของจีนมาตั้งแต่ปี 2549…

ราชกรรมาธิการอัลอูลาต้อนรับลูกเสือดาวอาหรับเกิดใหม่สองตัว

การเกิดครั้งนี้ นับเป็นหมุดหมายสำคัญในการอนุรักษ์เสือดาวอาหรับ ซึ่งเป็นสัตว์ที่ใกล้จะสูญพันธุ์อย่างยิ่ง ราชกรรมาธิการอัลอูลา (Royal Commission for AlUla หรือ RCU) ประกาศข่าวลูกเสือดาวอาหรับเกิดใหม่ 2 ตัว ซึ่งนับเป็นหมุดหมายสำคัญสำหรับโครงการเพาะพันธุ์สัตว์เพื่อการอนุรักษ์ของ RCU ลูกเสือดาวอาหรับทั้งสองตัวเกิดในโครงการเพาะพันธุ์ที่ศูนย์เพาะพันธุ์เสือดาวอาหรับ (Arabian Leopard Breeding Center) ในเมืองอัฏฏออิฟ ประเทศซาอุดีอาระเบีย นับเป็นหนึ่งในความภาคภูมิใจของเราที่มีต่อเสือดาวอาหรับ ถิ่นที่อยู่ของเสือดาวอาหรับ ซึ่งเดิมเคยแผ่ขยายไปทั่วคาบสมุทรอาหรับไปจนถึงบริเวณลิแวนต์ ปัจจุบันเหลือเพียงแค่ในสามประเทศ ได้แก่ ซาอุดีอาระเบีย, โอมาน และเยเมน ขณะที่จำนวนสปีชีส์คาดว่าจะเหลือน้อยกว่า 200 ตัวในป่า หลังการสูญเสียถิ่นที่อยู่และการที่คนบุกรุกเข้าไปล่าสัตว์มานานหลายศตวรรษ ทั้งนี้ โครงการเพาะพันธุ์สัตว์และโครงการอนุรักษ์ของ RCU มีจุดมุ่งหมายเพื่อฟื้นฟูปริมาณเสือดาวอาหรับและเตรียมถิ่นที่อยู่ที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของมัน โดยทางโครงการจะคืนเสือดาวอาหรับสู่ธรรมชาติในเทือกเขาอัลอูลาในที่สุด ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.rcu.gov.sa/en/meetourcub หมายเหตุสำหรับบรรณาธิการ : ชื่อเมืองอัลอูลาในภาษาอังกฤษสะกดว่า AlUla เสมอ ไม่ใช่ Al-Ula เกี่ยวกับราชกรรมาธิการอัลอูลา ราชกรรมาธิการอัลอูลา ก่อตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาในเดือนกรกฎาคมปี…

นายวิษณุ เครืองาม (รองนายกรัฐมนตรี) เป็นประธานเปิดงาน แถลงผลงานคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

แถลงผลงานคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  ร่วมกับ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์, ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน), กระทรวงวัฒนธรรม, กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน), สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, การกีฬาแห่งประเทศไทย, สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน), สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน และหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง บูรณาการจัดแถลงผลการปฏิรูปประเทศด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ระหว่างปี พ.ศ. 2563 – 2565  ภายใต้แนวคิด ความร่วมมือด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ พลิกโฉมประเทศไทยสู่การเปลี่ยนแปลง : CSLH Thailand Collaboration for…

Gartner Identifies Key Emerging Technologies Expanding Immersive Experiences, Accelerating AI Automation and Optimizing Technologist Delivery

August 15, 2022

Metaverse, super apps and Web3 are among the core technologies enabling evolved immersive experiences. Cloud sustainability and data observability are helping technologists deliver on emerging business demands. Autonomic systems and causal AI are supporting accelerated AI model creation and deployment. The 25…

EXIM BANK ส่งมอบนมกล่องพร้อมดื่ม น้ำดื่มและชุดตรวจ ATK ให้แก่สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี

ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร (ที่ 2 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) มอบนมกล่องพร้อมดื่ม น้ำดื่มและชุดตรวจการติดเชื้อโควิด-19 (Antigen Test Kit : ATK) ให้แก่นางสาริกา ตรีรัตนาพิทักษ์ (ที่ 2 จากขวา) ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี ภายใต้โครงการ CSR “EXIM เพื่อสุขภาพชุมชน” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2565 ณ EXIM BANK สำนักงานใหญ่ เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม…

POCO จัดโปรโมชั่นสุดคุ้มไปกับ POCO x Shopee Super Brand Day มอบดีลเอ็กซ์คลูซีฟไปกับสมาร์ทโฟน POCO รุ่นยอดฮิตหลากรุ่น ที่ Shopee Mall เท่านั้น

POCO ประเทศไทย มอบข้อเสนอสุดพิเศษสำหรับสมาร์ทโฟน POCO รุ่นยอดนิยมหลากหลายรุ่น เช่น POCO X4 GT, POCO X4 Pro 5G และ POCO M4 Pro บน Shopee ซึ่งเป็นผู้นำอีคอมเมิร์ซแพลตฟอร์มในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และไต้หวัน ไปกับแคมเปญ POCO x Shopee Super Brand Day ในวันที่ 13 สิงหาคม 2565 เท่านั้น มร.แองกัส หัวหน้าฝ่ายการตลาดผลิตภัณฑ์ POCO Global กล่าวว่า “ผลิตภัณฑ์ของ POCO นั้นมาพร้อมประสิทธิภาพที่ดีที่สุดในทุกๆ ด้านเมื่อเทียบกับกลุ่มผลิตภัณฑ์ระดับเดียวกันมาเสมอ โดยยังอยู่ในราคาที่จับต้องได้ เรารู้สึกยินดีที่จะมอบดีลสุดพิเศษของผลิตภัณฑ์รุ่นยอดนิยมของเราให้กับผู้ใช้งานที่ชื่นชอบผลิตภัณฑ์ของเราและแฟนๆ ผ่านแคมเปญ POCO x Shopee Super Brand Day บน Shopee Mall เราหวังว่าจะได้เห็นผู้ใช้งานจำนวนมากขึ้นที่ใช้ผลิตภัณฑ์จาก POCO อันยอดเยี่ยมของเรา และตอนนี้ก็สามรถเข้าถึงได้ง่ายขึ้นจากราคาพิเศษผ่านแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซอย่าง Shopee” มร. พาวาน ชาลลา ผู้อำนวยการฝ่ายแบรนด์พันธมิตรระดับภูมิภาคของช้อปปี้ กล่าวว่า “ทั่วทั้งภูมิภาค เรายังคงเห็นความต้องการอันชัดเจนของผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์ทางด้านไลฟ์สไตล์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น สมาร์ทโฟน แล็ปท็อปและสมาร์ทแก็ดเจ็ตบน Shopee ดังนั้นเราจึงมีความยินดีเสมอที่ได้ร่วมงานกับแบรนด์เทคโนโลยีที่ให้ความสำคัญด้านอีคอมเมิร์ซ เช่น POCO เพื่อให้ผู้ซื้อของเราเข้าถึงเทคโนโลยีที่เป็นนวัตกรรมใหม่ๆ ได้โดยตรง…

พิสูจน์ความเด็ดเดี่ยวที่คู่ควรไปกับยูนิฟอร์ม “เฟียร์อิทเซลฟ์” พร้อมประจันหน้ากับเวิลด์บอสใหม่ ในอัปเดตล่าสุดของ MARVEL FUTURE FIGHT!

เน็ตมาร์เบิ้ล ผู้พัฒนาและให้บริการเกมมือถือคุณภาพสูงชั้นนำ ได้ปล่อยคอนเทนต์ใหม่สำหรับเกมมือถือแนว RPG ซูเปอร์ฮีโร่ฟอร์มยักษ์สุดยิ่งใหญ่อย่าง MARVEL Future Fight โดยอัปเดตครั้งนี้จะเปิดโอกาสให้ผู้เล่นสามารถปรับแต่งฮีโร่สุดแกร่งด้วยชุดยูนิฟอร์มใหม่และการอัปเกรดระดับ Tier-4 รวมไปถึงการปรับปรุงและเพิ่มฟีเจอร์ใหม่ที่พร้อมให้ผู้เล่นสัมผัสถึงความสนุกเพลิดเพลินแล้ววันนี้! ด้วยแรงบันดาลใจจากคอมมิคอีเวนท์ “เฟียร์อิทเซลฟ์” เมื่อพลังของเหล่าวายร้ายได้รับการอัปเกรดจากค้อนที่ถูกสร้างขึ้นโดย ‘เดอะ เซอร์เพนท์ เชษฐาแห่งโอดิน’ ชุดยูนิฟอร์มใหม่สำหรับเหล่าฮีโร่อย่าง ฮัลค์, จั๊กเกอร์น็อต, แอปซอร์บบิ้ง แมน, และ ไททาเนีย ก็พร้อมเปิดให้ผู้เล่นซื้อสวมใส่ได้แล้ว นอกจากนี้ ผู้เล่นยังสามารถอัปเกรด ฮัลค์ สู่ระดับ Tier-4 พร้อมสกิลสไตรเกอร์ ในขณะที่ผู้เล่นก็สามารถเลือกฮีโร่อย่าง จั๊กเกอร์น็อต, แอปซอร์บบิ้ง แมน, และ ไททาเนีย ในการรับสกิลปลุกพลังและข้ามขีดศักยภาพที่ซ่อนอยู่ได้อีกด้วย! อัปเดตใหม่ในครั้งนี้ยังได้เพิ่ม กอร์ ผู้สังหารเทพเจ้า เป็นบอสตัวใหม่สำหรับ…

“ข้าวตราฉัตร” จัดไอเทมเด็ด “MAGIC COOKER” หม้อหุงข้าวไมโครเวฟสุดน่ารัก เปิดประสบการณ์ใหม่ หุงข้าวเพียง 16 นาที ช้อปง่ายๆ ที่ All Online

ข้าวตราฉัตร จัดโปรสุดคุ้ม !! ที่ 7- Eleven All Online ห้างใกล้บ้าน ส่งไอเทมเด็ด MAGIC COOKER หม้อหุงข้าวไมโครเวฟ เปิดประสบการณ์ใหม่ในการหุงข้าวใช้เวลาแค่เพียง 16 นาที (มูลค่า 280.-) สะดวกสบายมาก เมื่อซื้อสินค้าข้าวตราฉัตรชนิดใดก็ได้ที่ร่วมรายการ ครบ 759 บาท ขึ้นไป/ใบเสร็จ *ของแถมมีจำนวนจำกัด อยากสัมผัสการหุงข้าวแบบใหม่ สะดวก ง่าย เร็ว ที่สำคัญคุ้มสุด ได้ทั้งข้าวทั้งหม้อ สามารถเลือกช้อปที่ 7-Eleven All Online ห้างใกล้บ้าน ?? https://bit.ly/2SNi7Pj  โปรโมชั่นจัดตั้งแต่วันนี้ – 11 ส.ค….

The Balvenie (เดอะ บัลเวนี) เปิดตัว The Makers Project ในความร่วมมือกับ ยูน ปัณพัท เพื่อเปิดโลกแห่งคุณค่าและถ่ายทอดความคิดสร้างสรรค์ยุคใหม่

The Balvenie (เดอะ บัลเวนี) เปิดตัว The Makers Project ในความร่วมมือกับ ยูน ปัณพัท เพื่อเปิดโลกแห่งคุณค่าและถ่ายทอดความคิดสร้างสรรค์ยุคใหม่ การร่วมมือในครั้งนี้ได้นำเสนอชุดของขวัญลิมิเต็ด อิดิชั่น เพื่อเฉลิมฉลองการค้นหาสุดยอดงานฝีมือ กรุงเทพฯ ประเทศไทย – เดอะ บัลเวนี เปิดตัว The Makers Project ซึ่งเป็นความร่วมมือกับศิลปินชาวไทยผู้มีชื่อเสียงโด่งดังระดับโลกอย่าง ยูน-ปัณพัท เตชเมธากุล ที่ได้เปิดโลกแห่งความคิดสร้างสรรค์ยุคใหม่แต่ยังพิถีพิถันในรายละเอียดและขั้นตอน  แสดงให้เห็นถึงความตั้งใจจริงของเมคเกอร์ในการทำงานของพวกเขา พร้อมทั้งนำเสนอองค์ประกอบอันเป็นเอกลักษณ์ของมนุษย์ที่ยกระดับ “ความยอดเยี่ยม ไปสู่ ความพิเศษ” เพื่อพิสูจน์แรงบันดาลใจที่เหมือนกันและความเคารพต่องานฝีมือชั้นยอด เดอะ บัลเวนี และ ยูน ปัณพัท ได้ร่วมมือกันนำเสนอชิ้นงานศิลปะภายใต้ชื่อ “Love &…