กรมชลประทาน ลุยภารกิจแก้วิกฤติ “แล้ง”จัดการน้ำเชิงรุก ให้พอเพียง ทั่วถึง และเป็นธรรม

กรมชลประทาน ลุยภารกิจแก้วิกฤติ “แล้ง”จัดการน้ำเชิงรุก ให้พอเพียง ทั่วถึง และเป็นธรรม

“ความแห้งแล้ง” เป็นภัยธรรมชาติประเภทหนึ่งที่เกิดขึ้นเป็นประจําทุกปี พอถึงช่วงที่ฝนทิ้งช่วงติดต่อกันเป็นเวลานาน หรือการกระจายนํ้าฝนที่ตกไม่สม่ำเสมอ ก็มักจะนำความเสียหายมาสู่เศรษฐกิจและสังคม ทั้งทางด้านการขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค และด้านผลิตผลทางการเกษตรที่ต้องพึ่งพาแหล่งน้ำจากธรรมชาติ ภัยแล้งในประเทศไทย นอกจากมีสาเหตุมาจากปริมาณน้ำฝนที่น้อยกว่าปกติแล้ว ยังมีปัจจัยที่เป็นสาเหตุให้เกิดภัยแล้งอีกหลายประการ เช่น ปรากฏการณ์ภาวะเรือนกระจก ความผิดปกติของตำแหน่งร่องมรสุม  การตัดไม้ทำลายป่า ซึ่งหลายพื้นที่ต้องเผชิญกับความแห้งแล้งหรือกระทั่งประสบภัยแล้ง อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ การใช้น้ำอย่างประหยัด ใช้น้ำทุกหยดอย่างรู้ค่า จึงเป็นสิ่งที่เราทุกคนจะช่วยกันได้เพื่อบรรเทาผลกระทบจากภัยแล้ง สำหรับเรื่องนี้รัฐบาลก็มีแนวทางการบริหารจัดการน้ำและพัฒนาแหล่งน้ำภายใต้แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี (2561 – 2580) คือ 1.การจัดการน้ำอุปโภคบริโภค โดยตั้งเป้าประปาหมู่บ้านได้มาตรฐานภายในปี 2573 พร้อมขยายเขตประปา/สำรองน้ำต้นทุนเพื่อรองรับเมืองท่องเที่ยว 2.สร้างความมั่นคงของน้ำภาคการผลิต โดยพัฒนาแหล่งเก็บกักน้ำและระบบส่งน้ำให้เต็มศักยภาพ ลดความเสียหายในพื้นที่วิกฤติ ร้อยละ 50 3.การจัดการน้ำท่วมและอุทกภัย ป้องกันน้ำท่วมชุมชนเมือง 764 เมือง และบรรเทาอุทกภัยพื้นที่วิกฤติ ร้อยละ 60…

เชิญชวนทุกภาคส่วนร่วมขับเคลื่อนโครงการ Green Bangkok 2030 พัฒนากรุงเทพฯ เป็นพื้นที่สีเขียว

เชิญชวนทุกภาคส่วนร่วมขับเคลื่อนโครงการ Green Bangkok 2030 พัฒนากรุงเทพฯ เป็นพื้นที่สีเขียว

25กรุงเทพมหานครได้ดำเนินโครงการ Green Bangkok 2030 โดยมีเป้าหมายเร่งสร้างกรุงเทพฯ ให้เป็น “มหานครสีเขียว” ด้วยการพัฒนาพื้นที่สาธารณะสีเขียวให้มีคุณภาพและยั่งยืนตามมาตรฐานของ UN Habitat, UN SDGs ภายใต้กระบวนการมีส่วนร่วมของภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษา สมาคมวิชาชีพและภาคประชาสังคม รวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่ ในการพัฒนา ออกแบบ และดูแลรักษา โดยมีกลไกลขับเคลื่อนจากทุกภาคส่วน เริ่มตั้งแต่การสื่อสารประชาสัมพันธ์ การสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมและจัดกิจกรรมกระตุ้นพื้นที่เพื่อให้มีการบริหารจัดการอย่างยั่งยืน ส่วนภาครัฐทำหน้าที่เป็นองค์ความรู้และฐานข้อมูล รวมถึงมีอำนาจหน้าที่ในการเปลี่ยนแปลงทางด้านกายภาพ โดยเน้นให้ทราบถึงความสำคัญของพื้นที่สีเขียว อาทิ ประโยชน์ในการช่วยลดอุณหภูมิของพื้นที่เมือง การดูดซับมลพิษและดักฝุ่นละอองช่วยให้คนในเมืองบรรเทาความเครียดเป็นการส่งเสริมสุขภาพจิต เป็นต้น โครงการ Green Bangkok 2030 มีเป้าหมายในการเพิ่มพื้นที่สีเขียวต่อประชากรให้ได้ 10 ตร.ม./คน ภายในปี 2573 โดยในปี 2563 กรุงเทพมหานครสร้างสวนสาธารณะแล้วเสร็จ…

งานพิธีประสาทปริญญาบัตร วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก วันที่ 21 มีนาคม 2564 ณ หอรัชมงคล สวนหลวง ร.๙

พิธีประสาทปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก ประจำปีการศึกษา 2562 – 2563 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 21 มีนาคม 2564 ณ หอรัชมงคล สวนหลวง ร.๙ โดยนายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เป็นประธานในพิธีมีผู้สำเร็จการศึกษา รวมทั้งสิ้น 1,163 คน ในปีนี้สภาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก มีมติอนุมัติมอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ 1.นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการ 2.นายปรีดา  เตียสุวรรณ์ ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการ 3.ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่มา http://www.southeast.ac.th/2017/ โทร. 0…

สุทธิพงษ์ อธิบดีพช. เผยผลตรวจสอบข้อสงสัยทุจริต ‘โคก หนอง นา โมเดล’ ในมหาสารคาม

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า ตามที่กรมประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องชี้แจงประเด็น ในวันที่ 18 มีนาคม 2564 นำเสนอข่าวเรื่อง โคก หนอง นา โมเดล ในพื้นที่อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม กรณี นายถนอม เล็กเจ๊ก ซึ่งเป็นครัวเรือนเป้าหมายที่สมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล กิจกรรมที่ 2 สร้างพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Community Lab Model for quality of life :…

กลุ่มธุรกิจ TCP มอบเครื่องเอกซเรย์พัฒนาโดยนักวิจัย สวทช. แก่สภากาชาดไทยเพื่อส่งต่อ 3 โรงพยาบาลสนามช่วยวินิจฉัยผู้ป่วยโควิด-19

กลุ่มธุรกิจ TCP มอบเครื่องเอกซเรย์พัฒนาโดยนักวิจัย สวทช. แก่สภากาชาดไทยเพื่อส่งต่อ 3 โรงพยาบาลสนามช่วยวินิจฉัยผู้ป่วยโควิด-19

กรุงเทพฯ (มีนาคม 2564) – กลุ่มธุรกิจ TCP สนับสนุนสภากาชาดไทยมอบเครื่องเอกซเรย์แก่ 3 โรงพยาบาลสนามเพื่อช่วยคัดกรองผู้ป่วยโรคโควิด-19 รวมถึงใช้วินิจฉัยโรคปอดและโรคที่เกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจอื่นๆ ที่คิดค้นโดยฝีมือคนไทย จากศูนย์วิจัยเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกและเครื่องมือแพทย์ (A-MED) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ประกอบด้วย เครื่องเอกซเรย์ดิจิทัลสำหรับถ่ายทรวงอก บอดีเรย์ เอส จำนวน 2 เครื่อง มอบแก่โรงพยาบาลแม่สอด จังหวัดตาก และโรงพยาบาลสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร และชุดแปลงเอกซเรย์เป็นดิจิทัล บอดีเรย์ อาร์ จำนวน 1 เครื่อง มอบแก่โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) จังหวัดสมุทรสาคร มูลค่าราว 4.3 ล้านบาท นายสราวุฒิ อยู่วิทยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจ…

“เอื้อมพร ปัญญาใส” CEO หญิง ‘เหล็ก’ แห่ง PACIFIC PIPE  พาองค์กรฝ่าวิกฤตปฏิรูปสู่ “Steel Material” ปลูกฝั่ง Growth Mindset 

“เอื้อมพร ปัญญาใส” CEO หญิง ‘เหล็ก’ แห่ง PACIFIC PIPE พาองค์กรฝ่าวิกฤตปฏิรูปสู่ “Steel Material” ปลูกฝั่ง Growth Mindset 

บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน) หรือ PAP ผู้นำในอุตสาหกรรมการผลิตและจำหน่ายท่อเหล็ก  รายใหญ่ของประเทศไทย ครอบคลุมสินค้ามากกว่า 5,000 รายการ ด้วยกำลังการผลิตรวม 450,000 ตัน/ปี มุ่งตอบสนองความต้องการการใช้งานของลูกค้า ทั้งในงานโครงสร้างประเภทต่าง ๆ เช่น โครงสร้างพื้นฐาน การคมนาคม โครงสร้างท่าอากาศยาน โครงสร้างคลังสินค้า โครงสร้างอาคารสูง และในรูปแบบงานระบบ เช่น งานระบบป้องกันอัคคีภัย ระบบชลประทาน ระบบสุขาภิบาล เป็นต้น นอกจากนี้บริษัทฯ ยังคงเน้นเรื่องพัฒนาคุณภาพของสินค้าที่ตอบสนองความต้องการของตลาด โดยเน้นการให้บริการเสริมด้านการแปรรูปเหล็ก (Steel Service) การตัด ดัดโค้ง ชุบ เคลือบสี ช่วยลดภาระของผู้รับเหมา ทั้งในด้านต้นทุน และสถานที่ ตลอดจนประหยัดเวลาในการติดตั้งที่หน้างาน…

AIS 5G PLAY AR พลิกโฉมโลกใบเดิม  ด้วยเทคโนโลยีที่เชื่อมโลกจริงและโลกเสมือนจริง

AIS 5G PLAY AR พลิกโฉมโลกใบเดิม ด้วยเทคโนโลยีที่เชื่อมโลกจริงและโลกเสมือนจริง

adย้อนกลับไปในเดือนกรกฎาคม ปี 2016 เกิดเกมที่สร้างกระแสให้กับสังคมในวงกว้าง ผู้คนมากมายหลงใหลในเกมนี้ เกมนั้น ชื่อว่า Pokemon Go เสริมสร้างจินตนาการในวัยเด็กที่อยากจะเป็น โปเกมอน เทรนเนอร์กับเขาดูสักครั้ง ได้จับโปเกมอนในโลกของความเป็นจริงมีโปเกมอนหลากหลายตัวออกมาวิ่งเล่นเต็มไปหมด แล้วทำอย่างนั้นได้อย่างไรกัน? AR เทคโนโลยีที่ช่วยผสาน 2 โลก Augmented Reality คือ เทคโนโลยีที่มี VR เป็นตัวตั้งต้น แล้วนำเอาเทคโนโลยีที่มีมาผสานโลกของความเป็นจริงและโลกเสมือนไว้ด้วยกัน แสดงผลบนสมาร์ทโฟน แท็บเล็ต เป็นต้น วัตถุที่โชว์ขึ้นมาจะมาเป็นได้ทั้งวัตถุเคลื่อนไหว 3 มิติ (3D) ภาพนิ่ง หรือแม้แต่วิดีโอ ชวนตื่นตาตื่นใจ จากเกม Pokemon Go เทคโนโลยี AR สร้างตัวโปเกมอนขึ้น เพื่อให้เราได้เป็น…

บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือเอ็กซอนโมบิลในประเทศไทย สนับสนุนโครงการค่ายหุ่นยนต์รักษ์สิ่งแวดล้อมชายหาด

บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือเอ็กซอนโมบิลในประเทศไทย สนับสนุนโครงการค่ายหุ่นยนต์รักษ์สิ่งแวดล้อมชายหาด

ชลบุรี – บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือเอ็กซอนโมบิลในประเทศไทย สนับสนุนโครงการค่ายหุ่นยนต์รักษ์สิ่งแวดล้อมชายหาด ในความร่วมมือกับ สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อให้นักเรียนในเขตภาคตะวันออกได้พัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์ ด้านการประดิษฐ์หุ่นยนต์เก็บขยะ และเรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีหุ่นยนต์ พร้อมทั้งได้ลงมือปฏิบัติ รวมถึงกระตุ้นให้เยาวชนและประชาชนเกิดความตระหนักรู้ถึงสถานการณ์และปัญหาขยะทะเลเอสโซ่ร่วมมือกับสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล ในโอกาสนี้ ดร.ทวีศักดิ์ บรรลือสินธุ์ กรรมการ บริษัท เอสโซ่ ได้มอบเงินสนับสนุนเป็นจำนวนเงิน 300,000 บาท ให้แก่ ดร.รวิวรรณ วัฒนดิลก ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อสนับสนุนกิจกรรมในครั้งนี้ กิจกรรมการตัดสินรอบสุดท้ายของโครงการฯ จัดขึ้น ณ หอประชุมทวี หอมชง สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล ซึ่งได้รับเกียรติจาก ดร.ทวีศักดิ์ บรรลือสินธุ์ พร้อมด้วย…

TTW คว้ารางวัล “Sustainability Disclosure Award” ปี 63 ตอกย้ำการดำเนินธุรกิจที่มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี

TTW คว้ารางวัล “Sustainability Disclosure Award” ปี 63 ตอกย้ำการดำเนินธุรกิจที่มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี

22 ธันวาคม 2563 – บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) (TTW) รับรางวัลเกียรติคุณ “Sustainability Disclosure Award” ประจำปี 63 สะท้อนการดำเนินธุรกิจที่มีการกำกับดูแลกิจการที่ดีและพร้อมพัฒนาธุรกิจสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) (TTW) โดย นายสมเกียรติ ปัทมมงคลชัย ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานบริหาร ผู้แทนขึ้นรับรางวัลเกียรติคุณ “Sustainability Disclosure Award” ประจำปี 2563 จาก นายวรณัฐ เพียรธรรม ผู้อำนวยการสถาบันไทยพัฒน์ ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5 หอศิลปกรุงเทพฯ ในฐานะองค์กรที่มีการเปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืนที่เป็นประโยชน์ต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย…

กรมชลประทานเร่งดำเนินการโครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองนครศรีธรรมราช ย้ำ มั่นใจช่วยลดปัญหาน้ำท่วมเมืองนครฯ

กรมชลประทานเร่งดำเนินการโครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองนครศรีธรรมราช ย้ำ มั่นใจช่วยลดปัญหาน้ำท่วมเมืองนครฯ

ภัยธรรมชาติอย่างน้ำท่วม-น้ำหลาก นับเป็นปัญหาเรื้อรังของพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้รับผลกระทบเนื่องจากมีพื้นที่ตั้งอยู่บนแนวน้ำหลากเชิงเขา สภาพภูมิประเทศมีลักษณะเป็นแอ่ง โอบล้อมตัวยเทือกเขาซึ่งเป็นต้นน้ำของแม่น้ำลำคลองหลายสาย สายน้ำจะไหลจากทิศเหลือผ่านตัวเมือง แล้วไปไหลรวมกันก่อนระบายสู่ทะเล แต่เมื่อฝนตกหนักน้ำจากแม่น้ำทุกสายจะมีปริมาณมาก และหลากเข้าท่วมตัวเมืองเป็นประจำทุกปี ทำให้เกิดความเสียหายให้กับบ้านเรือนประชาชน พื้นที่ทางการเกษตร และเกิดผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ นายประพิศ จันทร์มา รองอธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า จากความมุ่งมั่นตั้งใจในการดำเนินงานของโครงการตามนโยบายรัฐบาลและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดร.เฉลิมชัย  ศรีอ่อน เพื่อประโยชน์ของพี่น้องชาวนครศรีธรรมราช โครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองนครศรีธรรมราชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครศรีธรรมราช เกิดขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัยดังที่กล่าวมาข้างต้น โดยครอบคลุมพื้นที่  7 ตำบล 2 อำเภอ ได้แก่ ตำบลไชยมนตรี ตำบลท่าเรือ ตำบลบางจาก ตำบลท่าไร่ อำเภอเมือง และตำบลนาสาร ตำบลช้างซ้าย ตำบลนาพรุ อำเภอพระพรหม ลักษณะของโครงการฯ จะเป็นการดำเนินการงานขุดคลองระบายน้ำสายใหม่ 3 สาย…