25 ปี มฟล. มุ่งมั่นพัฒนาความเป็นอยู่ที่ดีและอนาคตที่ยั่งยืน

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) ได้รับการสถาปนาตามพระราชบัญญัติจัดตั้งมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2541 เป็นมหาวิทยาลัยในกำกับรัฐ ตั้งอยู่ในจังหวัดเชียงราย ปัจจุบันมีศาสตราจารย์พิเศษ ดร.วันชัย ศิริชนะ (อธิการบดีผู้ก่อตั้ง) ดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มัชฌิมา นราดิศร เป็นอธิการบดี

โดยดำเนินงานยึดตามพระราชปณิธานของสมเด็จพระศรีนคริทราบรมราชชนนี ‘ปลูกป่า สร้างคน’ เพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนผู้ด้อยโอกาส รวมทั้งการธำรงไว้ซึ่งประเพณีและศิลปวัฒนธรรมที่ดีงามของชาติพันธุ์ต่างๆ ในภาคเหนือและอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง 

พัฒนากำลังคนเพื่ออนาคต

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มัชฌิมา นราดิศร อธิการบดี กล่าวว่า วันนี้มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงครบรอบ 25 ปี ซึ่งได้ปฏิบัติภารกิจอุดมศึกษาครบถ้วน ไม่ว่าจะเป็นด้านการผลิตบัณฑิต การวิจัย ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การบริการวิชาการ และด้านการบริการสุขภาพ และได้ดำเนินงานโดยยึดหลัก New Different Better ทำในสิ่งใหม่ แตกต่าง และดีกว่า จึงทำให้มหาวิทยาลัยพัฒนาเติบโตอย่างต่อเนื่อง

จากเริ่มต้นเปิดรับนักศึกษารุ่นแรกเมื่อปี 2542 จำนวน 62 คน ใน 2 สำนักวิชา คือ เทคโนโลยีการเกษตร
(ณ ขณะนั้น) และเทคโนโลยีสารสนเทศ ก่อนจะขยายเพิ่มตามความต้องการของสังคมและตลาดงาน เป็น 15 สำนักวิชา 70 หลักสูตรในเวลาต่อมา พร้อมใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อการเรียนการสอนตั้งแต่เริ่มต้นและกำหนดให้นักศึกษาต้องเรียนรู้ภาษาจีนให้เพียงพอสำหรับการสื่อสารที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน

ทั้งยังส่งเสริมนักศึกษาเป็น Global Citizen และเรียนรู้ทักษะจำเป็นในศตวรรษที่ 21 ผ่านการเรียนการสอน
ในชั้นเรียน นอกชั้นเรียน ตลอดจนกิจกรรมและบรรยายกาศส่งเสริมความเป็นนานาชาติ ปัจจุบันมีนักศึกษาทั้งหมดจำนวน 15,906 คน ในจำนวนนี้เป็นนักศึกษาต่างชาติ 1,113 คน จากทั่วประเทศไทย จากอนุภูมิภาค
ลุ่มแม่น้ำโขง ทั่วอาเซียน และทวีปต่างๆ ทั่วโลก

โดย 15 สำนักวิชาที่เปิดสอน ได้แก่  การจัดการ นิติศาสตร์  ศิลปศาสตร์ นวัตกรรมสังคม จีนวิทยา วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง อุตสาหกรรมเกษตร วิทยาศาสตร์สุขภาพ พยาบาลศาสตร์เวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ แพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ และการแพทย์บูรณาการ 

ทั้งยังคงมีหลักสูตรใหม่ๆ ทยอยเปิดเพิ่มอย่างต่อเนื่อง อาทิ ปริญญาโท สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาประยุกต์ และปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน รวมถึงหลักสูตรระยะสั้น Sandbox 1 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสร้างผู้นำธุรกิจสุขภาพเชิงสร้างสรรค์ 

มหาวิทยาลัยยังสร้างความร่วมมือกับภาครัฐและภาคอุตสาหกรรม เพื่อให้นักศึกษามีโอกาสเรียนรู้และฝึกประสบการณ์ในสถานที่จริง โดยเน้นการฝึกงานและโครงการสหกิจศึกษา เมื่อเรียนครบหลักสูตรจะต้องสอบ
เพื่อวัดความรู้ก่อนสำเร็จการศึกษา หรือ Exit-Examination เพื่อเป็นข้อบ่งชี้ถึงคุณภาพในความรู้ความสามารถก่อนก้าวสู่การทำงาน ปัจจุบันมีผู้สำเร็จการศึกษาแล้วทั้งระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก กว่า 38,000 คน เป็นกำลังทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่า กระจายทำงานอยู่ทั้งในภาครัฐ เอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

วิชาการเพื่อประชาชน

สำหรับด้านการวิจัย ในปีที่ผ่านมามหาวิทยาลัยมีผลงานตีพิมพ์ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ 289 ผลงาน ซึ่งนับได้ว่าสูงที่สุดนับตั้งแต่ก่อตั้งมหาวิทยาลัย ทั้งทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์สุขภาพ สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยได้รับเงินทุนสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมจากหน่วยงานภายนอกมูลค่ากว่า 170 ล้านบาท ซึ่งมีความเติบโตมากกว่าปีที่ผ่านมามากเป็นประวัติการณ์ ทั้งยังเป็น 1 ใน 13 สถาบัน ที่ได้รับงบประมาณสนุนภายใต้โครงการพลิกโฉมระบบอุดมศึกษาของประเทศไทย หรือ Reinventing University

มหาวิทยาลัยทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ผ่านการฟื้นฟู ฟื้นสร้างทุนทางวัฒนธรรมท้องถิ่น ผ่าน Cultural Common Space หรือพื้นที่ร่วมทางวัฒนธรรม ไม่ว่าจะเป็น หลักสูตรพุทธศิลปกรรม พิพิธภัณฑ์อารยธรรมลุ่มน้ำโขง โดยมีกิจกรรมหรืองานวิจัยทางด้านการต่อยอดขยายผลทุนทางวัฒนธรรม ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ได้จัดสร้างสวนพฤกษศาสตร์ บริหารจัดการทรัพยากร การจัดการขยะ หรือศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา (ห้องสมุด) ได้รับใบรับรองมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 ด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม (CCQM จากประเทศสวิตเซอร์แลนด์)

สำหรับการบริการวิชาการ เป็นที่พึ่งทางวิชาการแก่สังคม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนภาคเหนือตอนบน สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนและสังคม ทั้งด้านการศึกษา ด้านอาชีพ  ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านสาธารณสุข/สุขภาพ เช่น โครงการต่อยอดการพัฒนาทักษะของครูด้านภาษาอังกฤษและจีน สู่การเป็น Smart Teacher และพัฒนานักเรียนสู่การเป็น Smart Local Leader โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG งานเทศกาลเชียงราย เมืองชากาแฟ ประจำปี 2566 งานประชุมเครือข่ายชา-กาแฟ ประเทศไทย 2566 

การบริหารจัดการขยะ การส่งเสริมโรงเรียนผู้สูงอายุให้เข้มแข็ง โครงการตรวจคัดกรองสารเคมีตกค้างในเลือดของกลุ่มประชากรอาชีพเกษตรกร เป็นต้น 

ศูนย์กลางสุขภาพแห่งลุ่มแม่น้ำโขง

มหาวิทยาลัยยังมีอีกหนึ่งพันธกิจคือการส่งเสริมและดูแลสุขภาพของประชาชนในเขตอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ให้บริการด้านสุขภาพแก่ประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน โดยศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ซึ่งประกอบด้วยโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ศูนย์บริการสุขภาพแบบครบวงจรแห่งภาคเหนือและอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (MFU Wellness Center) สถาบันการแพทย์แผนไทย-จีน โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มุ่งเน้นใช้การศึกษา-การสาธารณสุข ลดศัตรู-สร้างมิตรกับประเทศเพื่อนบ้านและใกล้เคียง

โดยการบริการทางการแพทย์นั้น ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้เปิดบริการตั้งแต่ปี 2561 จนถึงปัจจุบัน มีบริการรวมทั้งหมด 18 ศูนย์ และคลินิกเฉพาะทาง เช่น ศูนย์โรคหัวใจ ศูนย์ส่องกล้องทางเดินอาหาร ศูนย์เคมีบำบัด ศูนย์จักษุ ศูนย์การผ่าตัดผ่านกล้อง ศูนย์มะเร็งเต้านม ศูนย์ตรวจสุขภาพ ศูนย์ไตเทียม ศูนย์โรคผิวหนัง ศูนย์ความงามและชะลอวัย เป็นต้น 

ทั้งยังมีโครงการบริการสุขภาพ อาทิ โครงการแพทย์อาสาบรมราชชนนี โครงการพยาบาลแม่ฟ้าอาสาดูแลผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงภายใต้การสนับสนุนของโครงการแพทย์อาสาบรมราชกุมารี กิจกรรมตรวจสุขภาพและส่งเสริมความรู้ให้แก่ผู้สูงอายุที่ด้อยโอกาส โครงการตรวจสุขภาพพระสงฆ์เพื่อการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค เพื่อคัดกรองและส่งเสริมภาวะสุขภาพสำหรับสามเณรที่ด้อยโอกาส โครงการเสริมสร้างทักษะในการช่วยเหลือผู้ที่มีปัญหาสุขภาพจิต โครงการทันตกรรมบรมราชชนนี 

สถาบันการแพทย์แผนไทย-จีน โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เน้นการรักษาแพทย์แผนแบบดั้งเดิม มุ่งเน้นคุณภาพการให้บริการทางการแพทย์แบบผสมผสาน ให้บริการตรวจรักษาด้วยแพทย์แผนไทย แพทย์แผนจีน กายภาพบำบัดแบบองค์รวม คลินิกผิวหนังและเวชศาสตร์ชะลอวัย

และศูนย์บริการสุขภาพแบบครบวงจรแห่งภาคเหนือและอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ซึ่งเป็นศูนย์กลางการดูแลสุขภาพและพัฒนาศักยภาพ เสริมสร้างคุณภาพชีวิตและการมีสุขภาพที่ดีให้กับประชาชนทุกช่วงวัย ให้บริการวิชาการ และการบริการด้านสุขภาพหน่วยบริการ ได้แก่ งานศูนย์ตรวจสุขภาพ คลินิกวัคซีน คลินิกเวชศาสตร์ชะลอวัยและความงาม ศูนย์จำหน่ายอาหารเสริมและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ ศูนย์จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ และห้องออกกำลังกาย 

ทั้งนี้ ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ยังได้ร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการพลิกฟื้นเศรษฐกิจของประเทศไทย ด้วยการพัฒนาอุตสาหกรรมการบริการทางด้านสุขภาพให้ประเทศไทย เป็นศูนย์กลางด้านสุขภาพ รวมถึงมีส่วนสนับสนุนการพัฒนาของจังหวัดเชียงรายในการผลักดันเชียงรายให้เป็น เวลเนส ซิตี้ (Wellness City)โดยมีกำลังหลักจากทั้งศูนย์การแพทย์ ฯ และด้วยการเป็นสถาบันการศึกษาที่ผลิตบัณฑิตในสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ทั้งสิ้น 5 สำนักวิชา ได้แก่ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ สำนักวิชาการแพทย์บูรณาการ สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ และสำนักวิชาแพทยศาสตร์ ตลอดจนผลิตบัณฑิตด้านการจัดการอุตสาหกรรมบริการ เป็นกำลังคนให้กับธุรกิจโรงแรม ธุรกิจนำเที่ยว และธุรกิจบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

เดินหน้าเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อ ‘ความเป็นอยู่ที่ดีและอนาคตที่ยั่งยืน’

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเดินหน้าสู่การเป็น ‘The University for Well-being and Sustainable Future’
โดยมุ่งหวังเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีและอนาคตที่ยั่งยืน พร้อมยืนยันเป้าหมายที่จะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพและสร้างคุณค่าให้แก่สังคม โดยมุ่งเน้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มี Growth mindset, Life-long learners, Well-being skills เนื่องจากโลกที่เปลี่ยนแปลงแบบพลิกผัน ต้องการกำลังคนที่พร้อมเผชิญความเปลี่ยนแปลง โดยมีกรอบความคิดแบบเติบโตที่ต้องมีความเชื่อว่า ความสามารถหรือศักยภาพพัฒนาได้ และคนที่จะเท่าทันความเปลี่ยนแปลงจะต้องหมั่นเพิ่มพูนความรู้หรือทักษะต่างๆ อย่างต่อเนื่องหรือเรียกว่าเป็นผู้เรียนรู้ตลอดชีวิต และต้องเป็นผู้ที่มีสุขภาวะที่ดีทั้งร่างกายและจิตใจ  

โดยขับเคลื่อนผ่านการพัฒนากำลังคนเพื่ออนาคต มุ่งเน้นในการพัฒนากำลังคนที่เป็นพลเมืองโลก (Global Citizenship) ที่มีความเก่งความรู้ คู่ความดี และมีความสุข วิจัยเพื่อสร้างคุณค่า มุ่งหวังในการสร้างคุณค่า
ทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ผ่านการดำเนินงานวิจัยที่เชื่อมโยงกับความเจริญรุ่งเรือง บูรณาการทุนวิชาการกับทุนท้องถิ่น บริการวิชาการให้สังคมและชุมชน สร้างเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพดีทุกช่วงวัย ผ่านการใช้บริการด้านสุขภาพโดยศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และบริหารจัดการทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและสร้างคุณค่าเพิ่มในอนาคตอย่างยั่งยืน

นอกจากนี้ยังมีส่วนของการพัฒนาด้านกายภาพ มหาวิทยาลัยจัดสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ เพื่อรวบรวมพืชที่อยู่ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชทั่วประเทศ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และเผยแพร่องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องให้กับประชาชน อาคารศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านโรคติดต่อแห่งอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง เพื่อป้องกันควบคุมโรคที่สามารถดำเนินงานได้อย่างครบวงจรในพื้นที่ อาคารกิจกรรมนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ เพื่อใช้เป็นแหล่งฝึกและพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะที่จำเป็นต่อการดำเนินชีวิตและการทำงานยุคใหม่ อาคารหอพักบุคลากรทางการแพทย์

อธิการบดี ระบุถึงที่มาของแนวทางในการพัฒนามหาวิทยาลัยดังกล่าวว่า เนื่องจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงก่อตั้งขึ้นตามความต้องการของประชาชนชาวเชียงราย ที่ในช่วงเวลานั้นมี 2 เรื่อง คือ ต้องการให้มีสถาบันการศึกษาในพื้นที่จังหวัดเชียงรายและเส้นทางรถไฟเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจและสังคม โดยรัฐบาลในเวลานั้นมีมติเห็นชอบให้จัดตั้งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เพื่อเป็นที่พึ่งของภาคเหนือตอนบนและอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง นับถึงปัจจุบันเป็นเวลา 25 ปี มหาวิทยาลัยพัฒนาและเติบโตอย่างต่อเนื่อง และเป็นเวลาเหมาะสมที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงกับสังคมและชุมชนจะก้าวไปด้วยกัน

“มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงมีความเติบโต ก้าวหน้าทางวิชาการไปสู่ระดับนานาชาติ การที่มหาวิทยาลัยตั้งอยู่ตรงนี้ สังคมและชุมชนในแถบนี้ ควรต้องเติบโตไปด้วยกันด้วย จึงเป็นที่มาของทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยที่จะมุ่งหน้าขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยให้เป็น ‘The University for Well-being and Sustainable Future’ โดยมุ่งหวังเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีและอนาคตที่ยั่งยืน และเป็นความเป็นอยู่ที่ดีและอนาคตที่ยั่งยืนของทุกคน” อธิการบดีกล่าว 

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยชั้นนำของอาเซียนที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ มุ่งมั่นพัฒนาความเป็นอยู่ที่ดีและอนาคตที่ยั่งยืน

#มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง #mfu25years #มฟล #MFUwellbeing

The post 25 ปี มฟล. มุ่งมั่นพัฒนาความเป็นอยู่ที่ดีและอนาคตที่ยั่งยืน appeared first on มติชนออนไลน์.


Source: Matichon

News Reporter

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.