แถลงการณ์ อ.รัฐศาสตร์ มธ. เรียกร้องรบ. เปิดพื้นที่เจรจา ไม่สร้างเงื่อนไขนำไปสู่ความรุนแรง

แถลงการณ์ คณาจารย์ รัฐศาสตร์ มธ. เรียกร้องรบ. เปิดพื้นที่เจรจา ไม่สร้างเงื่อนไขนำไปสู่ความรุนแรง

เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม คณาจารย์ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ออกแถลงการณ์ เรื่อง ข้อเรียกร้องต่อภาครัฐสืบเนื่องจากสถานการณ์ทางการเมืองในปัจจุบัน

สืบเนื่องจากสถานการณ์ทางการเมืองตลอดช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่งทวีความตึงเครียดขึ้นอย่างรวดเร็วและกำลังลุกลามบานปลายไปสู่ความรุนแรง โดยเฉพาะหลังจากที่รัฐบาลได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในเขตกรุงเทพมหานครเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2563และดำเนินการสลายการชุมนุมที่แยกปทุมวันเมื่อคืนที่ผ่านมา

ในสถานการณ์เช่นนี้ อาจารย์คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ดังมีรายนามแนบท้าย ขอเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องปฏิบัติต่อประชาชนผู้ชุมนุมโดยสันติวิธีตามกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ไม่สร้างเงื่อนไขที่อาจนำไปสู่ความรุนแรง ขณะที่ทางรัฐบาลจำเป็นต้องเร่งพิจารณาทบทวนท่าทีและแนวทางสื่อสารกับสังคมในปัจจุบัน ดูแลความปลอดภัยของประชาชนที่เข้าร่วมการชุมนุมอย่างเต็มที่ รวมทั้งเปิดการเจรจาพูดคุยอย่างสร้างสรรค์ผ่านพื้นที่สาธารณะที่ทุกภาคส่วนสามารถเข้าร่วมแสดงความคิดเห็นได้อย่างสันติและปลอดภัย เพื่อหาทางออกจากวิกฤติโดยไม่มีความรุนแรงและความสูญเสียเกิดขึ้น

ผศ.ดร.ทวิดา กมลเวชช
รศ.ดร. กิตติ ประเสริฐสุข
ศ.ดร.เกษียร เตชะพีระ
อ.ดร.จารุพล เรืองสุวรรณ
ผศ.ดร.จิตติภัทร พูนขำ
อ.ชญานิษฐ์ พูลยรัตน์
รศ.ดร.ชลิดาภรณ์ ส่งสัมพันธ์
อ.ชาลินี สนพลาย
อ.ดุลยภาพ จาตุรงคกุล
ผศ.ดร.ประจักษ์ ก้องกีรติ
ผศ.ดร.ประพิมพ์ฝัน เชียงกูล
อ.ปองขวัญ สวัสดิภักดิ์
ผศ.ดร.ม.ล.พินิตพันธุ์ บริพัตร
อ.ดร.พีระ เจริญวัฒนนุกูล
ผศ.ดร.ภูริ ฟูวงศ์เจริญ
ผศ.ดร.วรรณภา ติระสังขะ
อ.วศิน ปั้นทอง
ผศ.ดร.วสันต์ เหลืองประภัสร์
อ.วิโรจน์ อาลี
ผศ.ดร.ศิกานต์ อิสสระชัยยศ
ผศ.ดร.สุนิดา อรุณพิพัฒน์
รศ.ดร.โสภารัตน์ จารุสมบัติ
รศ.ดร.อรทัย ก๊กผล
รศ.ดร.อรรถสิทธิ์ พานแก้ว
อ.ดร.Charlie Thame

The post แถลงการณ์ อ.รัฐศาสตร์ มธ. เรียกร้องรบ. เปิดพื้นที่เจรจา ไม่สร้างเงื่อนไขนำไปสู่ความรุนแรง appeared first on มติชนออนไลน์.


Source: Matichon

News Reporter

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.