เป็นไปตามแผนที่วางไว้ หลังจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ของ TMB เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2564 ที่ผ่านมา ได้มีมติอนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อธนาคารใหม่จากการรวมกิจการระหว่างทีเอ็มบีและ ธนชาตเป็นที่เรียบร้อยสมบูรณ์แบบแล้ว ก็ได้เปลี่ยนชื่อ บริษัทฯ และชื่อย่อหลักทรัพย์จากชื่อเดิมเป็นชื่อใหม่ โดยชื่อเดิม “บริษัท ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)” “TMB Bank Public Company Limited” ชื่อย่อหลักทรัพย์ คือ TMB เปลี่ยนเป็นชื่อใหม่ คือ “บริษัท ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)” “TMBThanachart Bank Public Company Limited” ชื่อย่อหลักทรัพย์ คือ TTB เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทฯ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 12 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป นักลงทุนทราบและเปลี่ยน

The post เปลี่ยนชื่อย่อหลักทรัพย์จาก TMB เป็น TTB เริ่ม 12 พ.ค. นี้เป็นต้นไป appeared first on ThaiPR.NET.


Source: ThaiPR

News Reporter

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.