เซ็นทรัลปรับใหญ่! ตั้ง ‘ธีระยุทธ จิราธิวัฒน์’ นั่งกรรมการ CPN แทน ‘สุทธิเกียรติ’

เซ็นทรัลปรับใหญ่! ตั้ง ‘ธีระยุทธ จิราธิวัฒน์’ นั่งกรรมการบริษัท แทน ‘สุทธิเกียรติ’

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) หรือ CPN แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 ว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2565 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 ได้มีมติตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน อนุมัติแต่งตั้ง นายธีระยุทธ จิราธิวัฒน์ เป็นกรรมการบริษัท แทนนายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์ โดยให้มีผล ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 เป็นต้นไป

ทั้งนี้รายชื่อคณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 1 มกราคม 2566 เป็นต้นไป มีรายละเอียดดังนี้
1.นายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์ ประธานกรรมการ

2.นายวีรวัฒน์ ชุติเชษฐพงศ์ ประธานกรรมการอิสระ ประธานกรรมการนโยบายความเสี่ยง

3.นายวินิจ ศิลามงคล กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล

4.นางโชติกา สวนานนท์ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล

5.นางสาวพรรณสิรีอมาตยกุล กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

6.นางนิตย์สินี จิราธิวัฒน์ กรรมการ

7.นายกอบชัย จิราธิวัฒน์ กรรมการ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการนโยบายความเสี่ยง

8.นายปริญญ์ จิราธิวัฒน์ กรรมการ กรรมการนโยบายความเสี่ยง ที่ปรึกษาคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

9.นายปรีชา เอกคุณากูล กรรมการกรรมการนโยบายความเสี่ยง

10.นายสุทธิภัค จิราธิวัฒน์ กรรมการ

11.นายธีระยุทธ จิราธิวัฒน์ กรรมการ

12.นางสาววัลยา จิราธิวัฒน์ กรรมการ กรรมการนโยบายความเสี่ยง กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

The post เซ็นทรัลปรับใหญ่! ตั้ง ‘ธีระยุทธ จิราธิวัฒน์’ นั่งกรรมการ CPN แทน ‘สุทธิเกียรติ’ appeared first on มติชนออนไลน์.


Source: Matichon

News Reporter

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.