รองศาสตราจารย์ ดร.พัฒนาพร ฉัตรจุฑามาศ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางเพื่องานวิจัย ด้านบรรษัทภิบาล และการเงินเชิงพฤติกรรม และอาจารย์ประจำสาขาการเงิน Sasin School of Management (สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) ได้รับรางวัลวิจัยกองทุนสนับสนุนการวิจัย (เมธีวิจัยอาวุโส สกว.) กลุ่มสาขาสังคมศาสตร์ประจำปี 2564 จากสภาวิจัยแห่งชาติ (วช.) ทุนสนับสนุนดังกล่าวสนับสนุนนักวิจัยอาวุโสที่มีชื่อเสียงในด้านการวิจัยและความสามารถ ความซื่อสัตย์ และความเป็นเลิศ

The post อาจารย์ศศินทร์ รับรางวัลเมธีวิจัยอาวุโส สกว. appeared first on ThaiPR.NET.


Source: ThaiPR

News Reporter

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.