หลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน วางพานพุ่มถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันคล้ายวันพระราชทานรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

บริเวณด้านหน้าอาคารรัฐสภา นักเรียน ประชาชน หน่วยงานภาครัฐ เอกชน หน่วยงานทางการเมือง และพรรคการเมือง อาทิ พรรคเพื่อไทย พรรคประชาธิปัตย์ พรรคชาติไทยพัฒนา และพรรคภูมิใจไทย ต่างพร้อมใจกันเดินทางมา ร่วมกันวางพานพุ่มถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7เนื่องในวันคล้ายวันพระราชทานรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

โดยในวันที่ 10 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันที่ระลึกถึงโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่7 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยาม พุทธศักราช 2475 เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2475 เป็นรัฐธรรมนูญถาวรฉบับแรกของประเทศไทย โดยผลการประกาศใช้ฉบับใหม่นี้ให้ยกเลิกพระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองแผ่นดินสยามชั่วคราว พุทธศักราช 2475 ซึ่งประกาศใช้เมื่อ 27 มิถุนายน 2475 ภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์มาเป็นระบอบประชาธิปไตย 

ทั้งนี้ ช่วงเวลา 16.00 น.วันนี้ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี จะนำคณะรัฐมนตรี เข้าวางพานพุ่มถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 7

News Reporter

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.