สโมสรนิสิตจุฬาฯ แถลงค้านคำสั่งลงโทษปลดเนติวิทย์ ชี้ ขัดหลักความชอบด้วยกฏหมายร้ายแรง

คณะกรรมการบริหาร องค์การบริหารสมสรนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่อนแถลงค้านคำสั่งลงโทษเนติวิทย์ ชี้ ขัดหลักความชอบด้วยกม.ร้ายแรง

เมื่อวันที่ 26 ก.พ. กรณีคำสั่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้ตัดคะแนนความประพฤติของนางสาวพิชชากร ฤกษ์สมพงษ์ อุปนายกคนที่ 1 และนายเนติวิทย์ โชติภัทร์ไพศาล นายกสโมสรนิสิตจุฬาฯ พ้นจากตำแหน่ง จากรณีการเชิญนักกิจกรรมการเมืองมาพูดในงานปฐมนิเทศน์ และมีการใช้คำไม่เหมาะสม ล่าสุด คณะกรรมการบริหาร องค์การบริหารสโมสรนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ออกแถลงการณ์ คัดค้านการลงโทษตัดคะแนนความประพฤติและปลดนายกสโมสรนิสิตออกจากตำแหน่ง  ระบุว่า

ตามที่รองอธิการบดี ฝ่ายกิจการนิสิต (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชัยพร ภู่ประเสริฐ) ลงนามในคำสั่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 0821/2565 ให้ตัดคะแนนความประพฤติของนางสาวพิชชากร ฤกษ์สมพงษ์ อุปนายกคนที่ 1 และนายเนติวิทย์ โชติภัทร์ไพศาล นายกสโมสรนิสิต คนละ 10 คะแนน อันเนื่องมาจากการเชิญนายพริษฐ์ ชิวารักษ์ มาในกิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตใหม่ในช่วงเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2564 จนทำให้นายกสโมสรนิสิตต้องพ้น จากตำแหน่งตามข้อ 101.4 แห่งระเบียบจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ว่าด้วยสโมสรนิสิต พ.ศ. 2529 นั้น

คณะกรรมการบริหาร องค์การบริหารสโมสรนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอแสดงจุดยืนคัดค้านการ ลงโทษตัดคะแนนความประพฤติดังกล่าว เนื่องจากการจัดกิจกรรมดังกล่าวเป็นไปเพื่อการส่งเสริมให้นิสิตใหม่ได้ ตระหนักถึงสิทธิและเสรีภาพของตน และส่งเสริมให้นิสิตใหม่ได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบผู้บริหารของมหาวิทยาลัย อีกทั้งยังเป็นเรื่องการใช้เสรีภาพทางวิชาการในฐานะนิสิตนักศึกษาซึ่งพึงกระทำได้ตามรัฐธรรมนูญ การลงโทษตัดคะแนนความประพฤติ 10 คะแนนนั้น ยังเป็นการลงโทษที่ไม่ได้สัดส่วนกับความร้ายแรงของพฤติการณ์ เพราะการกระทำดังกล่าวมิได้ทำให้ผู้ใดหรือบุคคลใดต้องเสียหายแต่อย่างใด เป็นเพียงการแสดงออกทางความคิดที่แตกต่างกันเท่านั้น การที่รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตได้ลงนามตัดคะแนน 10 คะแนน จึงไม่ใช่การลงโทษที่กระทำไปเพื่อตักเตือนนิสิตให้อยู่ในวินัยที่ดี แต่อาจมองได้ว่าเป็นการลงโทษโดยมีความมุ่งหมายในการปลดนายเนติวิทย์ โชติภัทร์ไพศาล ออกจากตำแหน่งนายกสมสรนิสิตต่างหาก

นอกจากนี้ สำหรับข้อกล่าวอ้างจากคณะกรรมการส่งเสริมวินัยนิสิต ที่ว่า การกระทำของทั้งสองคนทำให้มหาวิทยาลัยเสื่อมเสียชื่อเสียงนั้น ไม่เป็นความจริงแต่อย่างใด ในทางตรงกันข้าม การใช้ดุลพินิจตามอำเภอใจของคณะกรรมการส่งเสริมวินัยนิสิตเช่นนี้ต่างหาก จะเป็นการทำลายความน่าเชื่อถือของมหาวิทยาลัยในเวทีระดับโลกดังจะสังเกตได้จากที่ Director of the Harvard University Asia Center ได้เตือนนักศึกษาว่าอาจมีการลงโทษจากการแสดงออกทางความคิด และมีการจำกัดเสรีภาพในวิชาการ สิ่งเหล่านี้ย่อมเป็นการลดทอนสถานภาพของมหาวิทยาลัยในสายตาของนานาอารยประเทศ และกระทบต่อชื่อเสียงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ คณะกรรมการบริหาร องค์การบริหารสโมสรนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จึงเห็นว่า การลงโทษตัดคะแนนความประพฤติและการปลดนายเนติวิทย์ โชติภัทร์ไพศาลออกจากตำแหน่งนายกสโมสรนิสิตนี้ เป็นการ กระทำที่ไม่มีความชอบธรรม และขัดต่อหลักความชอบด้วยกฎหมาย (legality) อย่างร้ายแรง

The post สโมสรนิสิตจุฬาฯ แถลงค้านคำสั่งลงโทษปลดเนติวิทย์ ชี้ ขัดหลักความชอบด้วยกฏหมายร้ายแรง appeared first on มติชนออนไลน์.


Source: Matichon

News Reporter

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.