จากที่รัฐบาล ได้ประกาศนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (พ.ศ.2561-2580) ที่กำหนดเป้าหมายเข้าสู่ไทยแลนด์ 4.0 และพัฒนาคนในประเทศให้เป็นพลเมืองดิจิทัลที่มีความรู้ความสามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการปฏิบัติงานและใช้ในชีวิตประจำวัน โดยเริ่มตั้งแต่การทำงานผ่านระบบอินเทอร์เน็ต สร้างสรรค์นวัตกรรมทางธุรกิจ และประยุกต์ใช้ระบบอัตโนมัติและอุปกรณ์อัจฉริยะ โดยไม่ยึดติดกับสถานที่และเวลา เพื่อให้นโยบายดังกล่าวบรรลุเป้าหมาย จึงมอบหมายให้กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน ดำเนินโครงการพัฒนาทักษะเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อแรงงานวิถีใหม่ ด้วยการฝึกอบรม Upskill และ Reskill ให้กับแรงงานในระบบการจ้างงานในภาคอุตสาหกรรม ผู้ประกอบอาชีพอิสระ แรงงานภาคเกษตรกรรม แรงงานใหม่ และผู้ว่างงาน ในการใช้ประโยชน์จาก Smart City เพื่อประกอบอาชีพ จำนวน 2,000 คน ซึ่งเป็นการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลภายใต้การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตวิถีใหม่หรือ New Normal เช่น การทำธุรกรรมการเงินทางออนไลน์ การซื้อขายทางออนไลน์ เป็นต้น ส่งผลให้มีทางเลือกในการประกอบอาชีพ การใช้ชีวิตประจำวันก็สะดวกสบายมากยิ่งขึ้น นายพงษ์ศักดิ์ โพธินาม ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน ได้กล่าวว่า สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน ในฐานะหน่วยงาน ภายใต้กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จึงมีการดำเนินการตามโครงการดังกล่าว จัดฝึกอบรมหลักสูตร การพัฒนาดิจิทัลคอนเทนต์การเรียนรู้ ใช้ระยะเวลาการฝึกอบรม 30 ชั่วโมง (5 วัน) จำนวน […]

The post สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน ชวนแรงงานเข้าคอร์สฝึกด้านดิจิทัล ฟรี!!! เปิดรับสมัครแล้ว!!! หลักสูตร การพัฒนาดิจิทัลคอนเทนต์การเรียนรู้ Digital Skill เพื่อแรงงานวิถีใหม่ (1 คน สมัครได้ 1 หลักสูตรเท่านั้น !!!) appeared first on ThaiPR.NET.


Source: ThaiPR

News Reporter

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.