สภาไฟเขียว พ.ร.บ.การศึกษาชาติ ตั้ง 49 กมธ. ถกนัดแรกประชุม 16 ..นี้ 

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน น..ตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยว่า ในการประชุมรัฐสภา ที่ประชุมได้ลงมติรับหลักการร่าง พ...การศึกษาแห่งชาติ ด้วยคะแนน 435 ต่อ 30 งดออกเสียง 2 ไม่ออกเสียง 1 พร้อมตั้งคณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญพิจารณาร่าง พ...การศึกษาแห่งชาติ จำนวน 49 คน และให้แปรญัตติเป็นเวลา 15 วัน ซึ่งกมธ.วิสามัญพิจารณาร่างพ...การศึกษาแห่งชาติ จะร่วมกันพิจารณาเป็นรายมาตรา พร้อมกับนำข้อห่วงใยของประชาชน ครู บุคลาการทางการศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา เข้ามาพิจารณาร่างกฎหมายร่วมกันด้วย

ด้านนายอำนาจ วิชยานุวัติ กมธ.วิสามัญฯ กล่าวว่า กมธ.วิสามัญฯ นัดประชุมวันที่ 16 พฤศจิกายนนี้ เพื่อประชุมเลือกประธาน กมธ.วิสามัญฯพร้อมกับร่วมกันวางกรอบ กำหนดระยะเวลาการทำงานต่อไป โดย ร่าง พ...การศึกษาแห่งชาติ ถือเป็นรัฐธรรมนูญในการจัดการศึกษา ซึ่งในกฎหมายจะพูดถึงหลักการศึกษาทั้งระบบตั้งแต่แรกเกิดจนถึงการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต หากพ...การศึกษาแห่งชาติ ฉบับใหม่ผ่านและประกาศในราชกิจจานุเบกษาและใช้บังคับเป็นกฎหมายแล้ว จะส่งผลให้มีการยกเลิก พ...การศึกษาแห่งชาติ พ..2542 ทันที

นายวรากรณ์ สามโกเศศ กมธ.วิสามัญฯ กล่าวว่า กมธ.วิสามัญฯ จะเร่งประชุมเพื่อพิจารณากฎหมายฉบับนี้โดยเร็ว เพราะเรื่องนี้จะชักช้าไม่ได้ ส่วนที่หลายฝ่ายกังวลเรื่องโครงสร้างของ ศธ. และ อำนาจของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) จะอยู่ใน พ...การศึกษาแห่งชาติ ด้วยหรือไม่ ขอชี้แจงว่ากฎหมายนี้ เป็นกฎหมายที่กำหนดกว้างๆ  และกำหนดเป้าหมายการศึกษาในแต่ละช่วงอายุมีอะไรบ้าง ไม่ได้พูดถึงหรือปรับเปลี่ยนโครงสร้าง หรืออำนาจหน้าของ สพท. เป็นหน้าของ ศธ. ที่จะไปกำหนดโครงสร้าง อำนาจหน้าที่ของ สพท. ต่อไปว่าจะมีการปรับเปลี่ยนหรือไม่ เช่น อาจจะออกเป็นประกาศ ศธ. หรือระเบียบ ศธ. หรือจะกำหนดไว้ พ...ระเบียบข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา .. … เป็นต้น

ส่วนกรณีที่พรรคก้าวไกล ร่วมแถลงจุดยืนไม่รับร่างพ..บการศึกษาแห่งชาติ เพราะมองว่าเป็นรวมศูนย์อำนาจ ไม่มีการกระจายอำนาจ และล้าหลังกว่าพ...การศึกษาแห่งชาติ พ..2542 นั้น ผมมองว่า พ...ฉบับนี้มีความก้าวหน้าอย่างมาก เพราะในกฎหมายไม่ได้กำหนดให้มีการขยายอำนาจ ขยายตำแหน่งหน้าที่ แต่เน้นมาตรฐานการศึกษา และกำหนดหน้าที่ครูให้ชัดเจนว่าครูไม่มีหน้าที่อย่างอื่นนอกเหนือจากการสอน และที่สำคัญ พ...ฉบับนี้ต่อยอดสิ่งที่มีอยู่ เช่น ปรับเปลี่ยนสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) เป็นสำนักงานคณะกรรมการนโยบายการศึกษาแห่งชาติ ทำหน้าที่ยกร่างแผนการศึกษาแห่งชาติ เป็นต้นนายวรากรณ์ กล่าว 

The post สภาไฟเขียว พ.ร.บ.การศึกษาชาติ ตั้ง 49 กมธ. ถกนัดแรกประชุม 16 พ.ย.นี้  appeared first on มติชนออนไลน์.


Source: Matichon

News Reporter

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.