สภากายภาพบำบัด-สมาคมแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป ลงนามร่วมมือด้านวิชาการ-การจัดการ

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม ศาสตราจารย์ กภ.ประวิตร เจนวรรธนะกุล นายกสภากายภาพบำบัด และรองศาสตราจารย์ พญ.สุพัตรา ศรีวณิชชากร นายกสมาคมแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป/เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ร่วมมือกัน ทั้งในด้านวิชาการ การจัดระบบสนับสนุน และการบริหารจัดการ

โดยมี กภ.จีรวรรณ ดนัยตั้งตระกูล นพ.พินัย ล้วนเลิศ พญ.ชลลดา บุษยรัตน์ นพ.ยุทธกรานต์ ชินโสตร กภ.มัณฑนา วงศ์ศิรินวรัตน์ ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ สำนักงานเลขาธิการสภากายภาพบำบัด ชั้น 7 อาคารมหิตลาธิเบศร ภายในกระทรวงสาธารณสุข

สำหรับความร่วมมือครั้งนี้ เพื่อพัฒนาสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับนักกายภาพบำบัด และแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป/เวชศาสตร์ครอบครัว รวมถึงการพัฒนาระบบบริหารจัดการสำหรับการทำงานร่วมกัน ในการให้บริการในระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิ การดูแลผู้ป่วยระยะกลาง (intermediate care) และระยะยาว (long term care) การดูแลผู้สูงอายุในชุมชน ทั้งในมิติการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การรักษา และฟื้นฟูสภาพ ตลอดจนการศึกษาวิจัยและพัฒนาระบบที่เกี่ยวข้อง

The post สภากายภาพบำบัด-สมาคมแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป ลงนามร่วมมือด้านวิชาการ-การจัดการ appeared first on มติชนออนไลน์.


Source: Matichon

News Reporter

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.