การประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ว. เพิ่งเสร็จสิ้นไปราว 21.00 น. ที่ผ่านมา โดยมติเสียงข้างมาก 196 เสียง ผ่านร่างกฎหมายฉบับนี้แล้ว

ที่ประชุม สนช.มีมติ 196 เสียง งดออกเสียง 7 เสียง ผ่านร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาแล้ว โดยไม่มีการขยายการบังคับใช้กฎหมายออกไป 90 วันตามที่ สมาชิก สนช.บางท่านเสนอ

ที่ประชุมได้ถกเถียงกันในมาตรา 11 ที่มีการเสนอปรับลดสัดส่วนที่มาจากกลุ่มสังคมและสาขาอาชีพจาก 20 กลุ่มเหลือเพียง 10 กลุ่ม จนทำให้ต้องพักการประชุม ไปพิจารณานอกรอบกว่า 20 นาที จากนั้นที่ประชุมลงมติให้ความเห็นชอบในวาระ 2  เห็นด้วย 166 ต่อ 35 เสียง ให้ลดเหลือ 10 กลุ่ม กลุ่มละ 20 คน คือ

-กลุ่มบริหารราชการแผ่นดินและความมั่นคง 

-กลุ่มกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 

-กลุ่มการศึกษา และการสาธารณสุข 

-กลุ่มกสิกรรม ทำนา ทำสวน ป่าไม้ ปศุสัตว์ ประมง 

-กลุ่มพนักงาน ลูกจ้าง ผู้ใช้แรงงาน ประกอบวิชาชีพอิสระ 

-กลุ่มผู้ประกอบวิชาชีพด้านสิ่งแวดล้อม 

-กลุ่มประกอบกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม 

-กลุ่มสตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ กลุ่มชาติพันธุ์ อัตลักษณ์

-กลุ่ม ศิลปวัฒนธรรม ดนตรี การแสดงและบันเทิง นักกีฬา สื่อสารมวลชน 

-กลุ่มอื่น ๆ

นอกจากการแบ่งกลุ่มจะเหลือเพียง 10 กลุ่มแล้ว ได้มีการเพิ่มผู้สมัครอิสระในทุกกลุ่มเป็นครั้งแรกอีกด้วย ซึ่งหมายความว่าใน 10 กลุ่ม จะมีทั้งผู้สมัครแบบอิสระ และแบบองค์กร โดยการเลือก ส.ว.จะเริ่มตั้งแต่ระดับอำเภอ จังหวัด และระดับประเทศ

News Reporter

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.