สธ.-ภาคีเครือข่าย ส่งเสริมคนไทยทุกวัยมีกิจกรรมทางกายเพิ่มขึ้น

วันนี้ (22 สิงหาคม 2566) ที่กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) นพ.มณเฑียร คณาสวัสดิ์ รองอธิบดีกรมอนามัย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย ติดตามผลการดำเนินงานการส่งเสริมกิจกรรมทางกายคนไทยหลังจากสถานการณ์โรคโควิด-19 เพื่อฟื้นฟูการมีกิจกรรมทางกายของประชาชนทุกกลุ่มวัย

นพ.มณเฑียร กล่าวว่า สธ. โดยกรมอนามัยได้ดำเนินงานตามแผนการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย พ.ศ.2561-2573 ร่วมกับภาคีเครือข่าย อาทิ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กระทรวงมหาดไทย (มท.) กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (ก.ก.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กระทรวงแรงงาน ศูนย์พัฒนาองค์ความรู้ด้านกิจกรรมทางกายประเทศไทย (TPAK) และสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อสร้างโอกาสและสภาพแวดล้อมให้คนไทยมีกิจกรรมทางกายในชีวิตประจำวันอย่างเพียงพอ พร้อมขับเคลื่อนระบบสนับสนุนการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย 5 ระบบ ได้แก่ 1.ระบบสนับสนุนการสร้างองค์ความรู้และวิจัยกิจกรรมทางกาย 2.ระบบสนับสนุน การติดตามการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย 3. ระบบสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพบุคลากร 4.ระบบสนับสนุนการสื่อสารรณรงค์กิจกรรมทางกาย และ 5.ระบบการพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายส่งเสริมกิจกรรมทางกาย

“สำหรับการประชุมในครั้งนี้ คณะกรรมการบริหารการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย ตามแผนการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย พ.ศ.2561-2573 ได้ร่วมกันพิจารณา (ร่าง) แผนการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย พ.ศ.2561 – 2573 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2566) ซึ่งได้จัดทำขึ้นภายใต้ข้อพิจารณาจากองค์ความรู้และความร่วมมือใหม่ๆ ที่เกิดขึ้น
ทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลก และจากผลการประเมินแผนการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย พ.ศ.2561 – 2573 (ระยะ 5 ปีแรก)” นพ.มณเฑียร กล่าว

ทางด้าน นพ.อุดม อัศวุตมางกุร ผู้อำนวยการกองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ กล่าวเพิ่มเติมว่า
ผลการดำเนินงานส่งเสริมกิจกรรมทางกาย สธ.โดยกรมอนามัย และภาคีเครือข่ายได้ดำเนินการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ รณรงค์ และสร้างความเข้าใจเรื่องกิจกรรมทางกายให้แก่ประชาชนทุกกลุ่มวัยผ่านกิจกรรม “ก้าวท้าใจ” ทั้งกิจกรรมก้าวท้าใจ 10K Championships ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 5,000 คน และกิจกรรมก้าวท้าใจ season 5 ซึ่งมีผู้ลงทะเบียนแล้ว 5,209,567 บัญชี กรมอนามัยได้จัดทำข้อแนะนำกิจกรรมทางกายและพฤติกรรมเนือยนิ่ง ก้าวเดินในผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ หลัก 10 ประการ เพื่อสุขอนามัยการนอนหลับที่ดีทุกกลุ่มวัย จัดทำหลักสูตรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ (DPAC Online) พร้อมทั้งได้พัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายผ่านหลักสูตรดังกล่าว โดยมีเป้าหมายคือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ร้อยละ 20 หรือ 1,451 แห่ง จาก 7,255 แห่ง ประชุมวิชาการเครือข่ายนักวิชาการและนักวิจัยด้านกิจกรรมทางกายประเทศไทย วิจัยนวัตกรรมรูปแบบการส่งเสริมการเล่นเพื่อส่งเสริมพัฒนาการและทักษะเด็กไทยในศตวรรษที่ 21 รวมถึงส่งเสริมกิจกรรมทางกายผ่านช่องทางออนไลน์ เช่น platform ก้าวท้าใจ, facebook, YouTube, Banner บนเว็บไซต์, line, Live Streaming เป็นต้น

The post สธ.-ภาคีเครือข่าย ส่งเสริมคนไทยทุกวัยมีกิจกรรมทางกายเพิ่มขึ้น appeared first on มติชนออนไลน์.


Source: Matichon

News Reporter

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.