‘สกศ.’ สานพลังภาคีเครือข่าย จัดสมัชชาสภาการศึกษาระดับชาติครั้งแรกของประเทศ

‘สกศ.’ สานพลังภาคีเครือข่าย จัดสมัชชาสภาการศึกษาระดับชาติครั้งแรกของประเทศ

นายสุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) เป็นประธานการประชุมสมัชชาสภาการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 1 (1st National Education Assembly) สมัชชาฯครั้งแรกของประเทศไทยที่หน่วยงานด้านการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงทุกภาคส่วนของสังคม มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาภายใต้แนวคิด “การศึกษาก้าวไกล คนไทยก้าวหน้า” ว่า สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ได้มีการลงพื้นที่จัดประชุมระดับภูมิภาคเพื่อรับฟังเสียงสะท้อนจากทุกภาคส่วน อาทิ ภาคการศึกษา เครือข่ายเด็กและผู้ปกครอง ภาคเอกชน ของแต่ละพื้นที่สอดคล้องกับหลักการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนของสังคม (All for Education) ในการจัดการศึกษา โดยการประชุมครั้งนี้นับเป็นเวทีกลางในการแลกเปลี่ยนและเชื่อมโยงความรู้สู่การจัดทำนโยบายสาธารณะด้านการศึกษาฯ

นายสุเทพ กล่าวว่า วันนี้มีการพิจารณาประเด็นนโยบายสาธารณะด้านการศึกษา 2 ประเด็น คือ 1.การสร้างหลักประกันการเข้าถึงการศึกษาเพื่อการมีงานทำ 2.การสร้างระบบนิเวศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตของคนทุกช่วงวัย ในรูปแบบ “สมัชชาสภาการศึกษา”(Educational Assembly) เพื่อรับรองเป็นมติสมัชชาสภาการศึกษาระดับชาติเป็นข้อเสนอเชิงนโยบายสาธารณะด้านการศึกษาต่อไป

การประชุมครั้งนี้ได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภาครัฐและเอกชน ระดับจังหวัด ระดับภูมิภาค และระดับชาติ อาทิ บริษัท บิทคับ ออนไลน์ จำกัด (Bitkub) บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) มาร่วมให้ความรู้ทางวิชาการ และนำเสนอองค์ความรู้ด้านการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่โดยหน่วยงานที่ขับเคลื่อนด้านการศึกษาเชิงพื้นที่ และจังหวัดต้นแบบด้านการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาในรูปแบบต่างๆ ซึ่งเป็นตัวแทนเครือข่ายทั่วประเทศ เพื่อนำเสนอผลการดำเนินงานขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่ต่อไป

The post ‘สกศ.’ สานพลังภาคีเครือข่าย จัดสมัชชาสภาการศึกษาระดับชาติครั้งแรกของประเทศ appeared first on มติชนออนไลน์.


Source: Matichon

News Reporter

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.