เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 65 นายสรวิศ ลิมปรังษี โฆษกศาลยุติธรรม เปิดเผยว่า คณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม (ก.บ.ศ.) ได้มีการเปลี่ยนแปลงสถานที่ตั้งของศาลจังหวัดเชียงราย จากอาคารที่ทำการหลังเดิม อาคารศาลจังหวัดเชียงราย ถนนธนาลัย ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ไปยังอาคารที่ทำการหลังใหม่ อาคารศาลจังหวัดเชียงราย เลขที่ 1133 ถนนไกรสรสิทธิ์ ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย โดยเริ่มทำการตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2565 เป็นต้นไป สำหรับประชาชนที่มีอรรถคดีหรือต้องการติดต่อราชการศาลจังหวัดเชียงราย สามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 053 – 719461 – 66 โทรสาร 053 – 719469

ทั้งนี้ ศาลจังหวัดเชียงรายมีอำนาจในการพิจารณาพิพากษาคดีแพ่งและคดีอาญาทั่วไปที่มิได้อยู่ในอำนาจของศาลยุติธรรมอื่น โดยมีอำนาจในการพิจารณาพิพากษาคดีแพ่งที่มีจำนวนทุนทรัพย์หรือราคาทรัพย์ที่พิพาทเกินกว่าสามแสนบาท คดีที่ไม่มีทุนทรัพย์ (คดีที่ขอให้ปลดเปลื้องทุกข์อันไม่อาจคำนวณเป็นราคาเงินได้) หรือคดีที่ไม่มีข้อพิพาทที่อยู่ในเขตอำนาจ คดีอาญาซึ่งกฎหมายกำหนดอัตราโทษอย่างสูงไว้ให้จำคุกเกินสามปี หรือปรับเกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับที่อยู่ในเขตอำนาจ สำหรับคดีที่อยู่ในอำนาจของศาลแขวงเชียงรายที่ได้ยื่นฟ้องต่อศาลจังหวัดเชียงราย ศาลอาจใช้ดุลยพินิจรับคดีไว้พิจารณาพิพากษาคดีหรือมีคำสั่งโอนคดีไปยังศาลแขวงเชียงรายก็ได้ ทั้งนี้ ตามพระธรรมนูญศาลยุติธรรม มาตรา 18 และมาตรา ๑๙/๑ ศาลจังหวัดเชียงรายมีเขตอำนาจครอบคลุม 12 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองเชียงราย อำเภอแม่ฟ้าหลวง อำเภอแม่สาย อำเภอเชียงแสน อำเภอดอยหลวง อำเภอเวียงเชียงรุ้ง อำเภอแม่จัน อำเภอแม่ลาว อำเภอพาน อำเภอเวียงชัย อำเภอเวียงป่าเป้า อำเภอแม่สรวย

The post ศาลจังหวัดเชียงรายย้ายที่ทำการใหม่ 1 มี.ค.นี้ ครอบคลุม 12 อำเภอ appeared first on มติชนออนไลน์.


Source: Matichon

News Reporter

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.