เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ให้ ดร.แอนเจลา เจน แม็กดอนัลด์ (H.E. Dr. Angela Jane Macdonald) เอกอัครราชทูตเครือรัฐออสเตรเลียประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง และหารือประเด็นความร่วมมือด้านคมนาคมขนส่งระหว่างไทยและออสเตรเลีย โดยมีนายชยธรรม์ พรหมศร ปลัดกระทรวงคมนาคม นายปัญญา ชูพานิช ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร ผู้แทนกองการต่างประเทศ และสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม เข้าร่วมหารือ ณ ห้องประชุมกระทรวงคมนาคม

นายศักดิ์สยาม กล่าวว่า การเข้าพบของเอกอัครราชทูตเครือรัฐออสเตรเลียประจำประเทศไทย ในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง สืบเนื่องจากรัฐบาลไทยภายใต้การนำของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และเครือรัฐออสเตรเลีย ต่างมุ่งมั่นและร่วมมือกันอย่างใกล้ชิด ในการดำเนินโครงการ Project on Expanding Transport Cooperation through Partnerships for Infrastructure and the Ministry of Transport (P4I – MOT) มีกรอบระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (พ.ศ. 2565 – 2567) ซึ่งกระทรวงคมนาคม โดยสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) ผู้ดำเนินโครงการฯ ดังกล่าว ร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศและการค้าแห่งประเทศออสเตรเลีย ทั้งนี้ ในระยะแรกทั้งสองฝ่ายจะดำเนินการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร (Capacity Building Program) และการศึกษาและจัดทำแผนที่นำทางในการเปลี่ยนผ่านการปรับเปลี่ยนรถโดยสารสาธารณะจากรถโดยสารที่ใช้เครื่องยนต์สันดาปไปสู่ยานยนต์ไฟฟ้า (Roadmap to Transition Public Buses to Electric Vehicles) ซึ่ง สนข. อยู่ระหว่างร่วมดำเนินการศึกษากับฝ่ายออสเตรเลีย และต่อยอดการดำเนินโครงการ P4I – MOT ในพื้นที่นำร่องเขตกรุงเทพฯ และหัวเมืองใหญ่ และจะพัฒนาให้ครอบคลุมทั่วประเทศต่อไป

ในโอกาสนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ได้นำเสนอข้อมูลโครงการที่ฝ่ายออสเตรเลียให้ความสนใจในด้านระบบรางและโครงสร้างพื้นฐานของไทย รวมถึงการแสวงหาโอกาสการร่วมลงทุนของภาคเอกชนออสเตรเลียในโครงการสำคัญต่าง ๆ ของกระทรวงคมนาคมที่ครอบคลุมทุกโหมดการเดินทาง (บก ราง น้ำ อากาศ) อาทิ การพัฒนารถไฟความเร็วสูง (High Speed Rail) การพัฒนาระบบรถไฟทางคู่ การเชื่อมโยงด้านคมนาคมขนส่งทางรางระหว่างไทย – สปป.ลาว – จีน การเชื่อมโยงด้านคมนาคมขนส่งทางรางระหว่างไทย – มาเลเซีย – สิงคโปร์ โครงการพัฒนาโครงข่ายทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองและระบบราง (MR-MAP) โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ เพื่อเชื่อมโยงการขนส่งระหว่างอ่าวไทยและอันดามัน (Land Bridge ชุมพร – ระนอง) และโครงการพัฒนาท่าอากาศยานต่าง ๆ รวมถึงโครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออก ซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในโครงการโครงสร้างพื้นฐานหลักที่สำคัญของไทย

โดยเอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทย ยืนยันในความมุ่งมั่นที่จะสานต่อความร่วมมือกับรัฐบาลไทยในทุกด้าน ทั้งในระดับ ทวิภาคี พหุภาคี อนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ภูมิภาคอาเซียน และภูมิภาคอินโด – แปซิฟิก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการร่วมมือกันพัฒนาระบบการคมนาคมขนส่งที่ยั่งยืนเพื่อลดผลกระทบต่อสภาวะโลกร้อน

The post ‘ศักดิ์สยาม’ ถก ‘ทูตออสเตรเลีย’ เพิ่มประสิทธิภาพการคมนาคมขนส่งที่ยั่งยืน appeared first on มติชนออนไลน์.


Source: Matichon

News Reporter

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.