‘วุฒิสภา’ เอกฉันท์ เห็นชอบแก้ร่าง กม.คุ้มครองพยาน คืนเนื้อหามาตรการตาม ‘รัฐบาล’ เสนอ ส่งคืนสภายืนยันก่อนมีผลบังคับใช้

เมื่อวันที่ 10 มกราคม ที่รัฐสภา ในการประชุมวุฒิสภา ที่มี นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา ทำหน้าที่เป็นประธานการประชุม มีวาระพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) คุ้มครองพยานในคดีอาญา (ฉบับที่ …) พ.ศ. … ซึ่งคณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญ​ที่มีนายประสิทธิ์ ปทุมารักษ์ ส.ว. เป็นประธาน กมธ. ได้พิจารณาแล้วเสร็จ

ที่ประชุมวุฒิสภาพิจารณาเรียงตามมาตรา มีประเด็นที่เห็นด้วยกับเนื้อหาที่ กมธ.แก้ไขในหลายประเด็น ได้แก่ แก้มาตรา 3 ว่าด้วยบทนิยาม คำว่า พยาน ที่ กมธ.​เสียงข้างมากเพิ่มข้อความให้พยานหมายถึงจำเลย ซึ่งศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษและหลบหนี

แก้มาตรา 7 ที่แก้ไขมาตรา 10 วรรคสอง ที่ปรับเพิ่มข้อความแก้ไขมาตรการเพื่อคุ้มครองพยาน โดย กมธ.วิสามัญ ได้แก้ไขเนื้อหาที่สภาเห็นชอบ โดยให้กลับไปใช้บทบัญญัติที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) เสนอ ซึ่งกำหนดให้หน่วยงานที่รับผิดชอบตามกฎหมายว่าด้วยงานทะเบียนราษฎร กฎหมายว่าด้วยบัตรประจำตัวประชาชน หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง หลังได้รับแจ้งจากสำนักงานคุ้มครองพยาน ให้หน่วยงานดังกล่าวมีหน้าที่ และอำนาจดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่หน่วยงานนั้นกำหนด

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในการแก้ไขมาตราดังกล่าวที่กลับไปตาม ครม. เสนอ มี ส.ว.ที่เห็นแย้งเป็น 2 ฝ่าย โดยฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยกับการแก้ไขมองว่าเนื้อหาที่สภาเห็นชอบนั้น มีความครบถ้วนและมีชั้นของความลับที่ปฏิบัติได้ และไม่มีเหตุต้องกระทบกับหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องใช้เลขบัตรประจำตัวประชาชน เพราะเป็นเพียงการออกบัตรพิเศษเพื่อคุ้มครองเท่านั้น แต่ส่วนที่เห็นด้วยกับการแก้ไขมองว่าการให้อำนาจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเพียงฝ่ายเดียว อาจถูกใช้อำนาจในทางมิชอบได้ อีกทั้งเกรงว่าจะกระทบกับงานความมั่นคงที่เกี่ยวกับเลขประจำตัว 13 หลัก

ผู้สื่อข่าวรายงานด้วยว่า หลังจากที่ประชุมวุฒิสภาได้ใช้เวลาพิจารณาในวาระสองเกือบ 3 ชั่วโมง ได้ลงมติในวาระสาม ที่ประชุมเสียงเอกฉันท์ 162 เสียง เห็นชอบกับเนื้อหาที่ กมธ. แก้ไข และงดออกเสียง 3 เสียง ทั้งนี้ ร่าง พ.ร.บ.คุ้มครองพยานฯ ต้องส่งคืนไปให้สภาพิจารณาว่าจะยืนยันตามที่วุฒิสภาแก้ไขหรือไม่ หากไม่เห็นด้วยต้องตั้ง กมธ.ร่วมกันพิจารณาอีกครั้ง

สำหรับ ร่าง พ.ร.บ.คุ้มครองพยาน ถือเป็นร่างกฎหมายฉบับที่ 3 ที่วุฒิสภาแก้ไขปรับปรุงไปจากร่างที่สภาเห็นชอบ โดยฉบับแรกคือร่าง พ.ร.บ.จราจรทางบก (ฉบับที่ …) พ.ศ. … ฉบับสองคือร่าง พ.ร.บ.พืชกระท่อม พ.ศ. …

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

The post ‘วุฒิสภา’ เห็นชอบแก้ร่าง กม.คุ้มครองพยาน คืนเนื้อหามาตรการตาม รบ.เสนอ ส่งคืนสภายืนยันอีกครั้ง appeared first on มติชนออนไลน์.


Source: Matichon

News Reporter

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.