คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาลัยมหิดล ร่วมกับ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตเพื่อขอรับรองมาตรฐานคุณภาพหลักสูตรจาก ABET” แก่ 23 มหาวิทยาลัย เพื่อยกระดับส่งเสริมมาตรฐานคุณภาพหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตให้ได้รับการรับรองจาก Accreditation Board for Engineering and Technology (ABET) ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยมี รศ.ดร.จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วย รศ.ดร.ธนภัทร์ วานิชานนท์ รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และการจัดการทุนมนุษย์ และ ดร.ลักษมณ สมานสินธุ์ ผู้อํานวยการกองการต่างประเทศ กระทรวง อ.ว.ร่วมงาน ณ โรงแรมเดอะ แลนด์มาร์ค กรุงเทพฯ รศ.ดร.จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า งานอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้มีมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมและประสงค์ยื่นขอการรับรองจาก ABET จำนวน 23 มหาวิทยาลัย ได้แก่ มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยศรีนครรินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม มหาวิทยาลัยสยาม สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน มหาวิทยาลัยธนบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี มหาวิทยาลัยราชมงคลพระนคร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ […]

The post วิศวะมหิดล ร่วมกับ กระทรวง อว. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการแก่ 23 มหาวิทยาลัย เพื่อขอรับรองคุณภาพหลักสูตรจาก ABET appeared first on ThaiPR.NET.


Source: ThaiPR

News Reporter

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.