‘วิศณุ’ จี้ เรื่องต้องก้าวหน้า แก้ปัญหา ‘อุบัติเหตุบนถนน’ ศปถ.กทม. จ่อตั้งมาตรฐานใหม่ เพิ่มปลอดภัย

‘วิศณุ’ ตามจี้ เรื่องต้องก้าวหน้า แก้ปัญหา ‘อุบัติเหตุบนถนน’ ศปถ.กทม. จ่อกำหนดมาตรฐานใหม่ เพิ่มปลอดภัย

เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 21 ตุลาคม ที่ห้องสุทัศน์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) เขตพระนคร นายวิศณุ ทรัพย์สมพล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนกรุงเทพมหานคร (ศปถ.กทม.) ครั้งที่ 4/2565 เพื่อติดตามผลการดำเนินงานของศูนย์อำนวยการฯ ร่วมกันกำหนดแนวทางป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ตลอดจนส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

สำหรับ การประชุมคณะกรรมการฯ วันนี้มี นายณรงค์ เรืองศรี รองปลัดกรุงเทพมหานคร นายประภาส เหลืองศิรินภา ผู้อำนวยการสำนักการจราจรและขนส่ง พร้อมด้วยคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนกรุงเทพมหานคร (ศปถ.กทม.) ภาคีเครือข่าย ผู้แทนหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมด้วย

ทั้งนี้ ในที่ประชุมได้รายงานผลการดำเนินงานตามมติที่ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2565 ใน 7 ประเด็น ดังนี้

1.การเปลี่ยนวิธีการประเมินจุดเสี่ยงมาใช้ฐานข้อมูลอุบัติเหตุจริง และรวบรวมข้อมูลอุบัติเหตุ จัดทำ Risk Map โดยจัดทำข้อมูล Hert Map 100 จุดเสี่ยงอุบัติเหตุสูงสุด 3 ปีย้อนหลัง จากข้อมูล ThaiRSC และ iTIC เผยแพร่ข้อมูลทาง Open Data และเว็บไซต์สำนักการจราจรและขนส่ง

2.จัดทำมาตรฐานของถนนที่เหมาะสมกับการใช้รถทุกประเภท สำนักการโยธาจัดทำมาตรฐานถนนตามนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นแบบมาตรฐานงานทางของกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2565 อาทิ แบบมาตรฐานทางเท้าใหม่ เพิ่มความแข็งแรงของโครงสร้างทางเท้า ออกแบบตามมาตรฐาน Universal Design เพื่อความปลอดภัยและความสะดวกของผู้สัญจรบนทางเท้า ปรับ Slope ทางเชื่อม ทางลาดเป็น 1:12 ตามมาตรฐานสากล ปรับทางเข้าออกให้เรียบเสมอทางเท้า แบบมาตรฐานระบบระบายน้ำใหม่ ปรับรูปแบบฝาบ่อพักรองรับการปูกระเบื้อง ปรับปรุงช่องรับน้ำรูปแบบใหม่ เพิ่มความแข็งแรงของโครงสร้างระบบระบายน้ำ แบบมาตรฐานถนนใหม่ โครงสร้างก่อสร้างถนนตัดใหม่ออกแบบให้มีความปลอดภัยทางถนน เช่น มาตรฐาน AASHTO และตามกฎหมายที่กำหนด ให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่และการใช้งาน

3.จัดหาแนวทางรณรงค์ทั้ง Hard- Solf Power และสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน สร้างวัฒนธรรม กำหนดให้สวมหมวกนิรภัย 100% เป็นนโยบายรัฐบาล โดยให้ทุกจังหวัดรณรงค์การสวมหมวกนิรภัย 100% ซึ่งสำนักการจราจรและขนส่ง ได้จัดกิจกรรมการมีส่วนร่วมสู่ถนนปลอดภัย สร้างแนวร่วมให้ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน โดยร่วมกับสำนักการศึกษา รณรงค์การสวมหมวกนิรภัยของนักเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร

4.ศึกษาการจัดทำช่องทางของรถจักรยานยนต์ ได้มีการศึกษาและประชุมร่วมกับ Inhouse กรณีการบริหารจัดการจราจรของเมืองไทเป ไต้หวัน และประเทศต่างๆ

5.แนวทางลดอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ว่าด้วยการเสริมสร้างวินัยจราจรเพื่อความปลอดภัยทางถนนด้วยมาตรการองค์กร โดยร่วมกับภาคีเครือข่ายภาครัฐและเอกชน

6.iRAP นำนิยามมาวิเคราะห์ใหม่ให้เป็นเกณฑ์ประเมินถนนทั้งเครือข่ายกรุงเทพมหานคร โดยอยู่ระหว่างการแต่งตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขตงาน (TOR) และกำหนดราคากลาง โครงการประเมินและวิเคราะห์ความปลอดภัยทางถนนกรุงเทพมหานครด้วยมาตรฐานนานาชาติ (iRAP)

7.การจัดทำมาตรฐานทางข้ามและการจำกัดความเร็วในกรุงเทพมหานคร เพื่อป้องกันและลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุทางถนน

นอกจากนี้ ในที่ประชุมได้รายงานข้อสั่งการกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การรณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100% และการจัดกิจกรรม kick off ทางม้าลายปลอดภัย วินัยดี หยุด ก่อนทางม้าลาย แผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน พ.ศ.2565-2570 และแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลและวันหยุด พ.ศ.2566 พร้อมทั้งสรุปแนวทางตามข้อเสนอคณะกรรมการบูรณาการกู้ชีพฉุกเฉินและความปลอดภัยทางถนนวุฒิสภา เมืองปลอดภัย คนปลอดภัย และข้อเสนอคณะที่ปรึกษาของ WHO

รวมทั้งพิจารณาเรื่อง การแต่งตั้งอนุกรรมการด้านการบังคับใช้กฎหมายเพื่อป้องกันอุบัติเหตุจราจร โดยมติที่ประชุมให้ฝ่ายเลขานุการ รวบรวมรายละเอียดและหารือที่ปรึกษาด้านกฎหมายเพื่อดำเนินการต่อไป ส่วนการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการด้านการจัดการความปลอดภัยทางถนน ในกลุ่มรถจักรยานยนต์รับจ้างและกลุ่มไรเดอร์ มติที่ประชุมให้ดำเนินการแก้ไขตามที่ประธานการประชุมเห็นชอบ

ทั้งนี้ นายวิศณุ รองผู้ว่าฯ กทม. ได้เน้นย้ำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันดำเนินการอย่างจริงจัง ให้เห็นอย่างเป็นรูปธรรม และขอให้รายงานความก้าวหน้าต่อผู้บริหารอย่างต่อเนื่อง เพื่อติดตามและแก้ไขปัญหาความปลอดภัย การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน

The post ‘วิศณุ’ จี้ เรื่องต้องก้าวหน้า แก้ปัญหา ‘อุบัติเหตุบนถนน’ ศปถ.กทม. จ่อตั้งมาตรฐานใหม่ เพิ่มปลอดภัย appeared first on มติชนออนไลน์.


Source: Matichon

News Reporter

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.