ดร.สุเมธ   ตันติเวชกุล   กรรมการและเลขาธิการ มูลนิธิชัยพัฒนา   เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล “สำเภา-นาวาทอง” ประจำปี 2566  โอกาสนี้  ดร.จิตรา  ชัยวิมล  รองผู้ว่าการบริหาร  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม   (อว.)  ในฐานะผู้แทน  วว.  เข้ารับมอบรางวัลดังกล่าวจากผลงานการพัฒนาแพลตฟอร์มบริการลูกค้าออนไลน์ครบวงจร “วว. JUMP”  (TISTR  Joint  Unit –Task  Platform)   ทั้งนี้หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยมอบรางวัลดังกล่าวให้แก่สุดยอดหน่วยงานรัฐด้านการอำนวยความสะดวกภาคธุรกิจ เพื่อเป็นการให้กำลังใจและเชิดชูหน่วยงานภาครัฐที่ปรับปรุงกระบวนงานอย่างมีประสิทธิภาพ  การเปลี่ยนผ่านสู่ความเป็นดิจิทัลและการปรับปรุงการให้บริการ  รวมทั้งลดอุปสรรคในการดำเนินธุรกิจอย่างเห็นผลเป็นรูปธรรม   แพลตฟอร์มบริการลูกค้าออนไลน์ครบวงจร “วว. JUMP”  (TISTR  Joint  Unit –Task  Platform) วว. พัฒนาขึ้นเพื่อเพิ่มโอกาสการเข้าถึงการให้บริการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม  (วทน.) ระดับประเทศ  พัฒนาระบบโดยบุคลากร วว. ทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดิน ช่วยลดขั้นตอนการดำเนินงาน ตอบโจทย์ลูกค้าในยุคดิจิทัล   ระบบ “วว. JUMP” มีจุดเด่น ดังนี้ […]

The post วว. รับรางวัล “สำเภา-นาวาทอง” ประจำปี 2566 จากหอการค้าไทย/สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย appeared first on ThaiPR.NET.


Source: ThaiPR

News Reporter

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.