ศ.ดร.วันประชา  เชาวลิตวงศ์  ประธานอนุกรรมการบริหารจัดการสารสนเทศและดิจิทัล   สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)  กระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม  (อว.)  เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารเชิงยุทธศาสตร์”  และมอบนโยบายแนวทาง Digital Transformation และ  Data Governance  ของ วว. ซึ่งจัดโดย กองพัฒนาบุคคล สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล  กิจกรรมการสัมมนาประกอบด้วย  ศ.(วิจัย) ดร.ชุติมา  เอี่ยมโชติชวลิต  ผู้ว่าการ   วว.  บรรยายเรื่อง “การขับเคลื่อนสู่  Digital  Transformation ของ  วว.”  กิจกรรม   Brainstorming  ” How  to  become   a   Digital  Organization  as  you  wish ! ” โดย  ดร.จิตรา  ชัยวิมล  รองผู้ว่าการบริหาร  การบรรยายเรื่อง “แนวทางการจัดทำ […]

The post วว. จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “ระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารเชิงยุทธศาสตร์” appeared first on ThaiPR.NET.


Source: ThaiPR

News Reporter

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.