พลเอกประยุทธ์   จันทร์โอชา   นายกรัฐมนตรี   ประธานในพิธีมอบรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ประจำปี  2565  ภายใต้แนวคิด รัฐวิสาหกิจไทยขับเคลื่อนเศรษฐกิจใหม่  สู่การเติบโตอย่างยั่งยืน (Grow  Green  Balance)  ซึ่งจัดโดย  สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ  (สคร.) มอบรางวัลความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาดีเด่น  ให้แก่ ดร.ชุติมา  เอี่ยมโชติชวลิต  ผู้ว่าการ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ซึ่ง วว. บูรณาการดำเนินงานร่วมกับ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  (ธ.ก.ส.)  และธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย  (EXIM  Bank) ในโครงการส่งเสริมศักยภาพและสนับสนุนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  (SMEs)  ภายใต้แนวคิด “BCG Model” เป็นการช่วยลูกค้าในการปรับรูปแบบการผลิตให้ปลอดสารเคมี (Bio Economy) ใช้ประโยชน์จากวัตถุดิบที่เหลือทิ้งจากการผลิต (Circular Economy) และกระบวนการผลิตตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ ที่ไม่กระทบกับสิ่งแวดล้อม (Green Economy) โดย วว. และพันธมิตรได้รับรางวัลนี้ติดต่อกันมาร่วม  3 […]

The post วว. คว้ารางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ประจำปี 2565 ด้านความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาดีเด่น & การดำเนินงานเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม appeared first on ThaiPR.NET.


Source: ThaiPR

News Reporter

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.