วธ.หนุนกิจกรรมศิลป์สร้างองค์ความรู้-สมาธิ เยาวชนช่วงปิดเทอม

นายประสพ เรียงเงิน ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) เปิดเผยว่า  ในช่วงปิดภาคเรียน สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (สศร.) ร่วมกับเครือข่ายศิลปินร่วมสมัย ดำเนินโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านศิลปะร่วมสมัย สนับสนุนให้เด็กและเยาวชน ได้ใช้แรงบันดาลใจ มีสมาธิ ความคิดสร้างสรรค์สร้างสรรค์ผลงาน ตลอดทั้งเดือน เม.ย. โดยการสนับสนุนของกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย ดังนี้ วันที่ 1 – 2 เม.ย. โครงการนีโอล้านนา การแสดงฟ้อนล้านนาร่วมสมัย โดยรณรงค์ คำผา ที่ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ติดตามข้อมูลได้ทาง เฟสบุ๊ก Khampha Dance คำผา แดนซ์ วันที่14 – 16 เม.ย. โครงการสัปดาห์ศิลปะแห่งเมืองหัวหิน ประจำปี 2566 โดยบ้านศิลปันหัวหิน ที่ บ้านศิลปันหัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ติดตามข้อมูลได้ทาง Artist Village Hua Hin : บ้านศิลปินหัวหิน วันที่ 20- 23 เม.ย. โครงการเทศกาลศิลปะและวัฒนธรรม ครั้งที่ 7 โดย สัมฤทธิ์ เพชรคง ที่ ศูนย์ศิลปะวิถี จ.ตรัง ติดตามข้อมูลได้ทาง ศูนย์ศิลปะวิถี

รศ.ลิปิกร มาแก้ว อาจารย์คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา กล่าวว่า กองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย สนับสนุนการดำเนินงาน โครงการ ศิลปะ เยาวชน ชาติพันธุ์ ไร้พรมแดน โดยสนุบสนุนการสร้างความรู้ด้านศิลปะให้แก่ กลุ่มชนเผ่าชาติพันธุ์ ในเขตพื้นที่อ.ฝาง อ.ไชยปราการ และอ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ ได้มีโอกาสเข้าถึงศิลปะได้มากขึ้น อีกทั้งเป็นการเปิดโอกาสให้เยาวชนกลุ่มชาติพันธุ์ได้เข้าถึงสุนทรียะและกระบวนวิธีการสร้างสรรค์งานศิลปะ เพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจในศิลปะและรับแรงบันดาลใจจากศิลปินแห่งชาติ ศิลปินศิลปาธร และศิลปินวิชาการ สร้างแรงบันดาลใจและเสริมสร้างการตระหนักรู้เกี่ยวกับศิลปะอัตลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์และบทบาทของชุมชนกลุ่มชาติพันธุ์ในการพัฒนาตนเองของเยาวชนและชุมชน มีความภาคภูมิใจในตนเอง นำไปสู่การส่งเสริมการท่องเที่ยว สร้างอาชีพ สร้างรายได้สู่ชุมชน เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

รศ.ลิปิกร กล่าวต่อว่า จากการดำเนินงานเราได้ผลผลิตเป็นงานศิลปะที่สร้างสรรค์จากนักเรียนชาติพันธ์ุ 150 ผลงาน พร้อมกันนี้ มีการประกวดผลงานวาดภาพ หัวข้อ “ชุมชนของฉัน” รางวัลยอดเยี่ยม ได้แก่ โรงเรียนบ้านม่วงชุม รองอันดับ1 ได้แก่ โรงเรียนวัดบ้านท่า รองอันดับ 2 ได้แก่ โรงเรียนเทพศิรินทร์ 9 โครงการหลวงในพระบรมชาชนูปถัมภ์ รองอันดับ 3 ได้แก่ โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 9 รางวัลชมเชย โรงเรียนบ้านใหม่หนองบัว โรงเรียนบ้านขอบด้ง โรงเรียนบ้านแม่คะ โรงเรียนเจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์ 1 โรงเรียนบ้านม่อนปิ่น และ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 12 (บ้านเอก) โดยมีการมอบให้ชุมชนได้นำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

The post วธ.หนุนกิจกรรมศิลป์สร้างองค์ความรู้-สมาธิ เยาวชนช่วงปิดเทอม appeared first on มติชนออนไลน์.


Source: Matichon

News Reporter

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.