สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้มอบวุฒิบัตรแก่ผู้ผ่านการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 27 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2565 รูปแบบ Online ผ่านระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference) จำนวน 65 คนจาก 46 หน่วยงาน โดยได้รับเกียรติจาก นายสมปรารถนา สุขทวี รองผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เป็นประธานกล่าวปิดโครงการฯ และมอบวุฒิบัตร โดยมี ผศ.ดร.ปฐมทัศน์ จิระเดชะ รักษาการผู้อานวยการสถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัยเป็นผู้กล่าวรายงานในพิธีปิด นายสมปรารถนา สุขทวี รองผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กล่าวชื่นชมแสดงความยินดีกับผู้ผ่านการฝึกอบรมที่มีความอุตสาหะเป็นอย่างมากกับการอบรมครั้งนี้ และคาดหวังว่าองค์ความรู้ที่ผู้เข้าการฝึกอบรมได้รับจากการอบรมในครั้งนี้ จะเป็นส่วนที่ช่วยเสริมภูมิความรู้ สนับสนุนการปฏิบัติงานและเกิดประโยชน์ต่อการสร้างงานวิจัยและนวัตกรรม เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรทางการวิจัยและนวัตกรรม ให้ก้าวเข้าสู่เส้นทางอาชีพนักวิจัย และสามารถส่งต่อองค์ความรู้ผ่านงานวิจัยสู่นวัตกรรมและการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป พร้อมกันนี้ นายสมปรารถนา สุขทวี ได้กล่าวแสดงความขอบคุณ ผู้บริหารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ […]

The post วช. และ มศว. ร่วมขับเคลื่อนการ “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) appeared first on ThaiPR.NET.


Source: ThaiPR

News Reporter

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.