สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอเชิญนักวิจัย นักวิชาการ บัณฑิตศึกษา นิสิต-นักศึกษา ร่วมส่งบทความผลงานวิจัย เข้าร่วมกิจกรรมThailand Research Expo and Symposium 2022 ในระหว่างงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2565 (Thailand Research Expo 2022)” ภายใต้การนำเสนอบทความผลงานวิจัย ใน 6 กลุ่มเรื่อง ได้แก่ การวิจัยด้านการแพทย์ และสาธารณสุข การวิจัยด้านสังคม คุณภาพชีวิต และความมั่นคง การวิจัยด้านการศึกษา การวิจัยด้านศิลปวัฒนธรรม สถาปัตยกรรม และการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ การวิจัยด้านการเกษตร พลังงานและสิ่งแวดล้อม การวิจัยด้านการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม วิสาหกิจชุมชนและวิสาหกิจเริ่มต้น โดยผู้ที่สนใจสามารถส่งบทความผลงานวิจัยได้ตั้งแต่บัดนี้ – 31 พฤษภาคม 2565 ลงทะเบียนส่งบทความผลงานวิจัย : https://researchexpo.nrct.go.th (คลิก Link : Thailand Research Expo […]

The post วช. ขอเชิญนักวิจัย นักวิชาการ บัณฑิตศึกษา นิสิต-นักศึกษา ร่วมส่งบทความผลงานวิจัย เข้าร่วมกิจกรรมThailand Research Expo and Symposium 2022 appeared first on ThaiPR.NET.


Source: ThaiPR

News Reporter

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.