‘ราชทัณฑ์’ ไล่ออก-ปลดออก 9 เจ้าหน้าที่ พบเรียกรับเงินผู้ต้องขัง-มีมลทินมัวหมอง

เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม  นายอายุตม์ สินธพพันธุ์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ เปิดเผยถึงผลการประชุมคณะอนุกรรมการสามัญประจำกรม ราชทัณฑ์ (อ.ก.พ.) ครั้งที่ 8/2565 พิจารณาลงโทษข้าราชการที่กระทำผิดวินัย มีพฤติการณ์ที่เสื่อมเสีย ทำให้ประชาชนเกิดความไม่เชื่อมั่นในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ โดยที่ประชุมมีมติลงโทษข้าราชการที่กระทำผิดวินัย รวมทั้งสิ้น 9 ราย (ไล่ออกจากราชการ 2 ราย ปลดออกจากราชการ 3 ราย ให้ออกจากราชการ 1 รายและลดเงินเดือนร้อยละ 4 จำนวน 3 ราย) จากหลายกรณี ได้แก่ (1) กรณีอาศัยตำแหน่งหน้าที่ราชการหาประโยชน์ให้กับตนเองหรือผู้อื่น โดยมีพฤติการณ์เรียกรับเงินจากญาติผู้ต้องขัง (2) กรณีขาดราชการติดต่อกันเกิน 15 วันโดยไม่มีเหตุอันสมควร (3) กรณีไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ แบบแผนของทางราชการจนเกิดความเสียหายอย่างร้ายแรง และ (4) กรณีมีมลทินมัวหมอง

นายอายุตม์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ที่ผ่านมา ได้เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ทุกคนปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งมั่นตั้งใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปีงบประมาณพ.ศ. 2566 ได้มอบนโยบาย เหลียวหลังแลไกล:
6 เสาหลักสู่อนาคตราชทัณฑ์ (Key Foundations) เพื่อวางรากฐานการปฏิบัติงานให้เป็นมาตรฐานสากล รวมถึงได้ให้ความสำคัญกับเรื่องของบุคลากรเจ้าหน้าที่ และการสร้างความโปร่งใสโดยยึดหลักคุณธรรมและธรรมาภิบาล ดังนั้น ขอให้ประชาชนเชื่อมั่นว่า

กรมราชทัณฑ์จะไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตหรือแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ พร้อมที่จะลงโทษบุคลากรเจ้าหน้าที่ขั้นเด็ดขาด หากพบว่าได้กระทำผิดจริง ซึ่งการที่กรมราชทัณฑ์ได้รับคะแนน ITA (การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ) สูงเป็นลำดับที่ 2 ของประเทศ ได้แสดงให้เห็นแล้วว่ากรมราชทัณฑ์ตั้งใจจริงที่จะสร้างความโปร่งใสในทุกขั้นตอนการดำเนินงาน เพื่อให้ประชาชนและสังคมตรวจสอบได้

ทั้งนี้ หากพี่น้องประชาชนพบเห็นเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์รายใดกระทำผิด หรือเกี่ยวข้องกับการกระทำผิด สามารถแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ถึงอธิบดีกรมราชทัณฑ์ได้โดยตรง ผ่านทางเว็บไซต์ http://protect.moj.go.th หรือ อีเมล์ [email protected] หรือทางโทรศัพท์ 0-2967-2222

The post ‘ราชทัณฑ์’ ไล่ออก-ปลดออก 9 เจ้าหน้าที่ พบเรียกรับเงินผู้ต้องขัง-มีมลทินมัวหมอง appeared first on มติชนออนไลน์.


Source: Matichon

News Reporter

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.