รองปลัดกลาโหม เปิดฝึกภาคสนาม ระดมสรรพกำลังเพื่อการทหาร ประจำปี 2565

รองปลัดกระทรวงกลาโหมเปิดการฝึกภาคสนาม การระดมสรรพกำลังเพื่อการทหาร ประจำปี 2565 ให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมกันฝึกซ้อมและมีความพร้อมสนับสนุนทรัพยากรในความรับผิดชอบให้กับฝ่ายทหาร เพื่อเตรียมความพร้อมตั้งแต่ภาวะปกติ
.

วันที่ 4 สิงหาคม 2565 เวลา 10.30 น. พลเอก สราวุธ รัชตะนาวิน รองปลัดกระทรวงกลาโหม ประธาน พร้อมด้วย พลโท เริงฤทธิ์ บัญญัติ เจ้ากรมการสรรพกำลังกลาโหม ตรวจเยี่ยมการฝึกภาคสนามในการฝึกการระดมสรรพกำลังเพื่อการทหาร ประจำปี 2565 (FTX) โดยมีการบูรณาการร่วมกับส่วนราชการทหาร ตำรวจ ส่วนราชการพลเรือนและรัฐวิสาหกิจ ระหว่างวันที่ 3-5 สิงหาคม 2565 ที่ สนามบิน กองพลทหารราบที่ 9 จังหวัดกาญจนบุรี
.

การฝึกการระดมฯ ในครั้งนี้เป็นการฝึกเพื่อเตรียมความพร้อมในการระดมทรัพยากรจากหน่วยประสานงานหลักที่รับผิดชอบทรัพยากรทั้งหมด 10 ด้าน ได้แก่ ด้านกำลังคน ด้านอาหาร ด้านน้ำ ด้านคมนาคม ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ด้านการแพทย์สาธารณสุข ด้านอุตสาหกรรมและปัจจัยการผลิด ด้านเชื้อเพลิงและพลังงาน ด้านการประชาสัมพันธ์ (โดยมีกรมประชาสัมพันธ์เป็นหน่วยงานหลัก) และด้านสิ่งอำนวยความสะดวกและอื่น ๆ ในการสนับสนุนงานการระดมสรรพกำลังในภาวะวิกฤต ตามแผนการปฏิบัติของหน่วยที่เกี่ยวข้องและแผนผนึกกำลังและทรัพยากรเพื่อการป้องกันประเทศ ภายใต้แผนเตรียมพร้อมแห่งชาติ โดยมุ่งเน้นการประสานงานด้านทรัพยากรระหว่างหน่วยงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ซึ่งมีความต่อเนื่องจากการฝึกปัญหาที่บังคับการ ( CPX ) ในการระดมทรัพยากรจำนวน 10 ด้าน เมื่อวันที่ 6 – 7 กรกฎาคม 2565 ที่ผ่านมา

สำหรับการฝึก FTX แบ่งพื้นที่การฝึกภาคสนาม ออกเป็น 6 พื้นที่ ได้แก่
.

1.พื้นที่ศูนย์ประสานงานและการติดต่อสื่อสาร จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นศูนย์ประสานงานระหว่างหน่วยงานต่างๆ และศูนย์ติดต่อสื่อสารระหว่างหน่วยในพื้นที่และหน่วยส่วนกลางผ่านระบบสารสนเทศ
.
2.พื้นที่ดำเนินการด้านกำลังพล จัดตั้งขึ้นเพื่อรองรับกำลังพลจากพื้นที่การรบ เตรียมการฟื้นฟูในการส่งเข้าพื้นที่การรบหรือส่งกลับทดแทนกำลังต่อไป รวมถึงดำเนินการกับผู้อพยพบางส่วนที่มีความจำเป็นกรณีพลัดหลง ตกค้างจากพื้นที่การรบก่อนส่งกลับพื้นที่ปลอดภัย

3.พื้นที่เตรียมพร้อมด้านอาหารและด้านอุตสาหกรรมและปัจจัยการผลิต จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นแหล่งรวมทรัพยากรด้านอาหารและอุตสาหกรรมและปัจจัยการผลิต เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติการทางทหารในพื้นที่ดำเนินการด้านกำลังพล

4.พื้นที่การระดมรถ จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นแหล่งรวบรวมยานพาหนะและน้ำมันเชื้อเพลิง ในการขนส่งยุทโธปกรณ์ สิ่งอุปกรณ์ กำลังพลและประชาชน

5.พื้นที่โรงพยาบาลสนาม จัดตั้งขึ้นเพื่อดำเนินการรักษาพยาบาลแก่กำลังพลและประชาชนที่ได้รับผลกระทบ

6.พื้นที่การเคลื่อนย้ายทางอากาศ จัดตั้งขึ้นเพื่อดำเนินการขนย้ายบุคลากรและอุปกรณ์ทางการแพทย์และปฏิบัติในภารกิจการส่งกลับสายแพทย์

การฝึกการระดมสรรพกำลังเพื่อการทหาร เป็นการบูรณาการร่วมกันของทุกภาคส่วน ด้วยความร่วมมือร่วมใจ การมีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ การได้ฝึกซ้อมการปฏิบัติร่วมกันอย่างทุ่มเท จริงจัง และสม่ำเสมอตลอดมา ส่งผลให้มีการฝึกมีพัฒนาการและความก้าวหน้าที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตอบสนองต่องานด้านการระดมสรรพกำลังเพื่อการทหาร นับได้ว่าเป็นเครื่องมือสำคัญอันจะนำความผาสุกร่มเย็นสู่ประชาชนและประเทศชาติอย่างยั่งยืนสืบไป

The post รองปลัดกลาโหม เปิดฝึกภาคสนาม ระดมสรรพกำลังเพื่อการทหาร ประจำปี 2565 appeared first on มติชนออนไลน์.


Source: Matichon

News Reporter

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.