ไม่เพียงนักสิ่งแวดล้อมเท่านั้นที่จะมาเปลี่ยนโลกให้เป็นสีเขียว แต่ด้วยกระบวนทางสังคมศาสตร์จะทำให้สิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องของทุกคน โดยมีจุดหมายปลายทางเดียวกัน คือ จะทำอย่างไรให้เกิดความยั่งยืนจากการทำให้คนในสังคมร่วมมือกันก้าวข้ามผ่านปัญหาต่างๆ ที่จะมาทำร้ายโลกต่อไปในอนาคต รองศาสตราจารย์ ดร.คนางค์ คันธมธุรพจน์ อาจารย์ประจำภาควิชาสังคมศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า ร้อยละ 35 ของภาวะโลกร้อนที่เกิดขึ้น มาจาก “อุตสาหกรรมการผลิตอาหาร” ซึ่งมีเบื้องหลังมาจากการเลี้ยงสัตว์ และปลูกพืชโดยไม่ใส่ใจถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ยังรวมถึง “การเดินทางของอาหาร” ที่นอกจากจะทำให้เกิด “ภาระค่าใช้จ่าย” ที่เพิ่มขึ้นแล้ว ยังเป็นการ “สิ้นเปลือง” จากที่ต้องเผาผลาญพลังงานเชื้อเพลิงที่มาจากทรัพยากรธรรมชาติ และกระบวนการเก็บรักษาอาหารที่ยิ่งจะทำให้เกิดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่โลกเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย อาทิ จากกระบวนการผลิตอาหารแช่แข็ง เป็นต้น จึงกลายเป็นโจทย์วิจัยเพื่อสร้างระบบอาหารที่ยั่งยืนสำหรับโลกในอนาคตที่ทั่วโลกกำลังตื่นตัว ร่วมวิจัยโดย รองศาสตราจารย์ ดร.คนางค์ คันธมธุรพจน์ ในโครงการวิจัยระดับโลก “Feast Project” ซึ่งริเริ่มขึ้นโดยสถาบันวิจัยแห่งหนึ่งในประเทศญี่ปุ่นที่มีบทบาทในระดับโลกจนสิ้นสุดโครงการ ในเวลาต่อมา รองศาสตราจารย์ ดร.คนางค์ คันธมธุรพจน์ได้รับเชิญให้เป็นตัวแทนจากประเทศไทย ซึ่งเป็น 1 ใน 12 ประเทศทั่วโลกร่วมประพันธ์บทความที่กลั่นออกมาจากประสบการณ์ในการขับเคลื่อน “Post-growth” ซึ่งเป็นแนวคิดในยุคหลังการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ตัวอย่างกิจกรรมตามแนวคิด “Post-growth” ที่กำลังขยายผลไปทั่วโลก คือ […]

The post ม.มหิดลมุ่งวิจัยสร้างระบบอาหารที่ยั่งยืน ‘ปลดกับดักทางความคิด’ สู่การพึ่งพาตนเอง appeared first on ThaiPR.NET.


Source: ThaiPR

News Reporter

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.