มอบโล่รางวัล เกีรยติบัตร สถานประกอบกิจการที่มีระบบบริหารจัดการด้านแรงงานยอดเยี่ยม

วันที่ 21 – 23 กันยายน 2564 นายสายชล แจ่มแจ้ง ผู้อำนวยการสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 9 จัดกิจกรรมมอบโล่รางวัลและเกียรติบัตร สถานประกอบกิจการที่มีระบบบริหารจัดการด้านแรงงานยอดเยี่ยม ประจำปี พ.ศ. 2564 (Thailand Labour Management Excellence Award 2021) ในพื้นที่ ประกอบด้วย สถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน 8 แห่ง สถานประกอบกิจการต้นแบบด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน 7 แห่ง สถานประกอบกิจการที่ได้การรับรองมาตรฐานแรงงานไทย มรท. 8001 – 2553 จำนวน 1 แห่ง และประกาศเกียรติคุณคณะทำงานตรวจประเมินสถานประกอบกิจการที่มีระบบบริหารจัดการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์ และสวัสดิการแรงงานติดต่อกัน 4 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 ได้แก่ นายสรรเสริญ ฐิตธรรมสุขกุล บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน)

 

The post มอบโล่รางวัล เกีรยติบัตร สถานประกอบกิจการที่มีระบบบริหารจัดการด้านแรงงานยอดเยี่ยม appeared first on มติชนออนไลน์.


Source: Matichon

News Reporter

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.