เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2565 บริษัท แบงคอกจีโนมิกส์อินโนเวชั่น จำกัด หรือบีเคเคจีไอ (BkkGI) ได้ลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) กับคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งด้านการพัฒนาการวิจัยทางการแพทย์และยกระดับความเป็นเลิศทางวิชาการสำหรับนักศึกษา บุคลากรมหาวิทยาลัย และผู้เชี่ยวชาญนานาชาติ จุดประสงค์ของบันทึกความเข้าใจฉบับนี้คือส่งเสริมการแบ่งปันความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับจีโนมิกส์ ด้วยการสนับสนุนทรัพยากรที่จำเป็น อาทิ ห้องปฏิบัติการ หลักสูตรการอบรมระยะสั้น และการศึกษาดูงานจากผู้เชี่ยวชาญ โดยความร่วมมือนี้จะก่อให้เกิดประโยชน์ทางวิชาการ ซึ่งจะเพิ่มความเข้าใจเกี่ยวกับจีโนมิกส์ของมนุษย์และยกระดับคุณภาพชีวิต ภญ.ดร.ณัฏฐิณี ธีรกุลกิตติพงศ์ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เผยว่าโครงการความร่วมมือแรกที่จะเกิดขึ้นคือโครงการตรวจคัดกรองโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่หรือไส้ตรงด้วยตนเอง โดยชุดทดสอบ ColoTect โดยคณะเภสัชศาสตร์จะเป็นจุดอำนวยความสะดวกด้านการกระจายชุดตรวจคัดกรองแก่โรงพยาบาล คลินิก และร้านขายยา ซึ่งชุดตรวจนี้ประชาชนสามารถเก็บตัวอย่างได้ด้วยตนเองที่บ้านและนำตัวอย่างกลับมาวิเคราะห์ที่ห้องปฏิบัติการ เพื่อวิเคราะห์ epigenomics หรือ อีพีเจเนติกส์ คือการแสดงออกและควบคุมยีนสำคัญที่เกี่ยวข้องกับมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง ขณะเดียวกันความร่วมมือนี้จะส่งเสริมการรวบรวมข้อมูลสุขภาพและการประเมินความเสี่ยงของการเกิดโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรงในคนไทย ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาวิจัยในอนาคต สำหรับโครงการความร่วมมืออื่นๆ ยังครอบคลุมการวิเคราะห์ลำดับสารพันธุกรรมทั้งหมด หรือ Whole Genome Sequencing ของบุคคลทั่วไป เพื่อประเมินความเสี่ยงด้านสุขภาพและป้องกันโรคที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต และศึกษาเกี่ยวกับ nutrigenomics หรือโภชนพันธุศาสตร์ เป็นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างโภชนาการ สมรรถภาพร่างกาย […]

The post มหาวิทยาลัยบูรพาร่วมลงนาม MOU กับ BkkGI สนับสนุนร่วมมือด้าน “จีโนมิกส์” appeared first on ThaiPR.NET.


Source: ThaiPR

News Reporter

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.