‘มศว-พว.’ ร่วมมือกันขับเคลื่อน Active Learning ผลิตครูยุคใหม่

เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์  ดร.ศักดิ์สิน โรจน์สราญรมย์ ประธานคณะกรรมการบริหารสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) เปิดเผยว่า ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ซึ่งเป็นสถาบันอุดมศึกษาหลักชั้นนำของประเทศ เข้ามาร่วมเป็นภาคีเครือข่ายที่จะร่วมกันขับเคลื่อนประเทศภายใต้การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ให้สอดรับกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แผนปฏิรูปแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ สอดคล้องกับแผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา โดยคิดว่าภายใน 1-2 ปีนี้เราจะเห็นผลของความร่วมมือที่จะสร้างเด็กให้สามารถสร้างความรู้ได้ด้วยตนเอง แม้ขณะนี้จะยังไม่สามารถเรียนOnsiteได้อย่างสมบูรณ์แบบก็ตาม

ตลอดระยะเวลากว่า 40-50 ปีมานี้ ประเทศไทยกำลังค้นหากระบวนการหรือวิธีการเปลี่ยนแปลงประเทศ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของนักเรียนไทยให้ทัดเทียมกับความเป็นมาตรฐานสากล แต่เรายังไปไม่ถึง เพราะเราแก้ปัญหาของประเทศโดยใช้หลักสูตรในการแก้ปัญหา แต่ระยะหลังมีงานวิจัยหลายชิ้นที่พบว่า หลักสูตรเป็นเพียงยุทธศาสตร์ เนื้อหาเป็นวัตถุดิบ ขณะที่กระบวนการเป็นกลวิธีที่จะทำให้ผู้เรียนบรรลุเป้าหมายตามที่หลักสูตรกำหนด แต่ในทางปฏิบัติก็พบว่า กระบวนการเรียนรู้แบบ Active Learning กลับหายไป แต่ก็ถือเป็นที่น่ายินดีว่าหลายปีมานี้ทาง มศว ได้นำเรื่องของการเรียนรู้ด้วยกระบวนการแบบ Active Learning มาใช้ ซึ่งจากงานวิจัยสามารถพิสูจน์ได้ว่ากระบวนการเรียนรู้แบบ Active Learning สามารถเปลี่ยนครูได้จริง

ด้าน ดร.รุ่งทิวา แย้มรุ่ง คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มศว กล่าวว่า มศว เป็นฝ่ายผลิตก็เหมือนเป็นภาคทฤษฎี ดังนั้นการได้ร่วมมือกับ พว.ก็เป็นเหมือนการนำภาคทฤษฎีไปสู่การปฏิบัติ ซึ่งตนเชื่อมั่นและคาดหวังว่าความร่วมมือครั้งนี้จะประสบความสำเร็จไปด้วยดี และตอบสนองยุทธศาสตร์ของชาติได้

The post ‘มศว-พว.’ ร่วมมือกันขับเคลื่อน Active Learning ผลิตครูยุคใหม่ appeared first on มติชนออนไลน์.


Source: Matichon

News Reporter

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.