มฟล.มอบหมวก ดวงประทีป เข็มชั้นปี น.ศ.พยาบาล ปี 3 สืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จย่า

มฟล.มอบหมวก ดวงประทีป เข็มชั้นปี น.ศ.พยาบาล ปี 3 สืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จย่า

ผศ.ดร.มัชฌิมา นราดิศร อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) กล่าวแสดงความยินดีแก่นักศึกษาที่เข้าร่วมพิธีมอบหมวก มอบเข็มชั้นปี และให้โอวาทให้แก่นักศึกษา จัดโดยสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มฟล.ว่า นักศึกษาได้รับมอบหมวก และดวงประทีป ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญของพยาบาล แสดงว่าทุกท่านพร้อมที่จะฝึกปฏิบัติงานในการเป็นพยาบาลให้แก่ผู้ป่วย ครอบครัว และประชาชนทั่วไป

“หวังว่านักศึกษาทุกคนจะตั้งใจฝึกปฏิบัติงาน เพื่อสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในการดูแลสุขภาพของประชาชน ด้วยความเชื่อมั่นว่าความรู้จะเป็นที่กล่าวขาน และนำชื่อเสียงมาสู่มหาวิทยาลัยต่อไป” อธิการบดี มฟล.กล่าว

ผศ.ดร.ชมพูนุช โสภาจารีย์ คณบดีสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ กล่าวว่า การรับหมวก และดวงประทีปในพิธีวันนี้ แสดงให้ทราบว่านักศึกษาเป็นผู้มีคุณสมบัติขั้นต้นครบถ้วน ก่อนที่จะขึ้นฝึกปฏิบัติงานการพยาบาลได้ ขอให้นักศึกษาตระหนักว่าหมวก และดวงประทีปนั้น เป็นเครื่องหมายที่ย้ำเตือนถึงภาระความรับผิดชอบ ทั้งการเรียนในรายวิชาต่างๆ ในส่วนที่เหลืออยู่ และการก้าวไปสู่การฝึกปฏิบัติงานในฐานะพยาบาลวิชาชีพในวันข้างหน้า

“หมวกพยาบาล และเข็มชั้นปี ถือเป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญ และมีคุณค่าของการเป็นพยาบาล หมายถึง การมีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบต่อการกระทำของตนเอง มีจิตอาสา ยินดีเต็มใจให้บริการด้วยความเมตตากรุณา มีองค์ความรู้พร้อมที่จะให้การดูแลช่วยเหลือผู้ป่วย เคารพในสิทธิของผู้ร่วมงาน และผู้ป่วย รวมถึง มีจิตสำนึกและความรับผิดชอบต่อเกียรติฐานะของสถาบันการศึกษา และวิชาชีพการพยาบาล เข็มชั้นปีแสดงถึงวิทยฐานะของการเป็นนักศึกษาพยาบาลที่จะฝึกปฏิบัติงาน ดวงประทีปเป็นเครื่องหมายแห่งการพยาบาล แสงของดวงตะเกียงเปรียบเหมือนดวงประทีปที่ขับไล่ความมืดมน และความทุกข์ทรมานของผู้ป่วย การได้รับมอบดวงประทีปนั้นเป็นเครื่องเตือนความทรงจำของการปฏิบัติงาน และเกียรติของพยาบาล เช่นเดียวกับ มิส ฟลอเรนซ์ ไนติงเกล ในการปฏิบัติการพยาบาลทั้ง 4 มิติ” ผศ.ดร.ชมพูนุช กล่าว

The post มฟล.มอบหมวก ดวงประทีป เข็มชั้นปี น.ศ.พยาบาล ปี 3 สืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จย่า appeared first on มติชนออนไลน์.


Source: Matichon

News Reporter

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.