‘พิชิต’ ร่ายยาว ปมข้อเสนอดิจิทัลวอลเล็ต เหน็บ ถูกจังหวะหรือไม่ หวั่น เป็นอุปสรรคบริหารงานแผ่นดิน

เมื่อวันที่ 22 มกราคม นายพิชิต ชื่นบาน ที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรี โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว ถึงข้อเสนอเกี่ยวกับโครงการดิจิทัล วอลเล็ต ว่า “ข้อเสนอแนะ ที่ไม่ถูกจังหวะ” ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมามีการเผยแพร่ข้อเสนอแนะที่เกี่ยวกับโครงการเติมเงิน 10,000 บาท ผ่านดิจิทัล วอลเล็ต โดยมีการกล่าวอ้างว่าเป็นข้อเสนอแนะของคณะกรรมการป.ป.ช. ต่อคณะรัฐมนตรี ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 มาตรา 32 ต่อมานายนิวัติไชย เกษมมงคล เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ชี้แจงว่า ขณะนี้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ยังไม่มีความเห็นใดๆ เกี่ยวกับโครงการดังกล่าว เพราะต้องรอคณะกรรมการ ป.ป.ช. แต่ละคนส่งความเห็น สรุปกลับมาก่อนจะมีมติและส่งความเห็นไปยังรัฐบาล

อย่างไรก็ตาม ร่างเอกสารที่เกี่ยวกับข้อเสนอแนะ โครงการเติมเงิน 10,000 บาท ที่เผยแพร่ออกมานั้น มีหลายฝ่ายตั้งข้อสังเกตถึงช่วงเวลาความเหมาะสมต่อข้อเสนอแนะ ว่าถูกจังหวะ หรือไม่ เพราะโครงการดังกล่าวเป็นหนึ่งในโครงการที่นายกรัฐมนตรีได้แถลงนโยบายไว้ต่อรัฐสภา เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2566 ต่อมาคณะรัฐมนตรีได้มี มติเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2566 เห็นชอบในหลักการให้แต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายโครงการเติมเงิน ฯ เพื่อทำหน้าที่ในการกำหนดนโยบาย วัตถุประสงค์ และแนวทางการดำเนินโครงการ ฯ หลักเกณฑ์และเงื่อนไข และแหล่งที่มาของเงินที่จะนำมาใช้ในโครงการ ฯ เพื่อเสนอต่อคณะรัฐมนตรี

ภายหลังคณะกรรมการนโยบาย ฯ ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการ ฯ เพื่อทำการศึกษา พิจารณา วิเคราะห์การดำเนินโครงการ ฯ และแหล่งที่มาของเงินที่จะนำมาใช้ในโครงการ ฯ รวมทั้งเสนอแนะนโยบายวัตถุประสงค์ แนวทาง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการดำเนินโครงการฯ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ นโยบายฯ ซึ่งอยู่ในระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการนโยบายฯ ที่จะพิจารณาแหล่งที่มาของเงินที่จะนำมาใช้ในการดำเนินโครงการ ฯ และยังไม่ได้ข้อยุติ เพราะต้องพิจารณาข้อเท็จจริง ความเห็นรวมทั้งข้อมูลจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนที่เกี่ยวข้องให้รอบคอบ และรอบด้านเสียก่อนตามที่คณะกรรมการกฤษฎีกาให้ความเห็นไว้

เมื่อคณะกรรมการนโยบายฯ พิจารณาแล้วเสร็จ จะต้องเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอีกครั้ง หากคณะรัฐมนตรี เห็นชอบก็ยังมีกระบวนการและขั้นตอนต่างๆ ที่จะดำเนินการเสนอร่างพระราชบัญญัติกู้เงินต่อ สภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 133 อีก

เมื่อร่างพระราชบัญญัติกู้เงินเข้าสู่สภาผู้แทนราษฎร ยังมีขั้นตอนที่ฝ่ายนิติบัญญัติซึ่งเป็นผู้แทนของปวงชนชาวไทยจะได้ร่วมกันพิจารณารายละเอียดต่าง ๆ ของ โครงการ ฯ ร่วมกันอีกครั้ง หากได้รับความเห็นชอบจากสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา ยังมีกระบวนการ ตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของร่างพระราชบัญญัติกู้เงินจากศาลรัฐธรรมนูญอีก ท้ายสุดหาก ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าร่างพระราชบัญญัติกู้เงินไม่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ ก็จะเข้าสู่การประกาศบังคับใช้ เป็นกฎหมาย และจะทำให้กระทรวงการคลังก็จะมีอำนาจในการกู้เงินได้

นายพิชิต กล่าวว่า กระบวนการที่กล่าวมานี้ เป็นกระบวนการตามกฎหมายอันเป็นกระบวนการตรวจสอบตามครรลองในวิถีทางของประชาธิปไตยที่รัฐบาลได้กระทำบนพื้นฐานโดยสุจริตตามหลักการของรัฐธรรมนูญ ไม่มีเจตนาซ่อนเร้นหรือแอบแฝงเพื่อหาทางลงตามที่มีหลายฝ่ายวิจารณ์แต่ประการใด เพราะรัฐบาลเห็นว่าโครงการฯ ดังกล่าวมีความสำคัญในการกระตุ้นเศรษฐกิจ และสามารถช่วยเหลือประชาชนครอบคลุมมากกว่า 50 ล้านคน โดยที่ยังมีประชาชนอีกมากมายที่ยังคงเฝ้ารอโครงการ ซึ่งรัฐบาลพยายามที่จะเร่งดำเนินการอย่างเต็มที่ แม้ข้อเสนอแนะต่าง ๆ เกี่ยวกับโครงการของรัฐบาลที่ภาคส่วนต่างๆดำเนินการตรวจสอบอยู่จะเป็นเรื่องที่ดี แต่ต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานข้อเท็จจริงที่เป็นที่ยุติ

นายพิชิต กล่าวต่อว่า ไม่ควรสมมุติฐาน หรือคาดหมายล่วงหน้าในสถานการณ์ที่ไกลเกินกว่าที่ควรจะเป็น เมื่อปัจจุบันโครงการ ฯ ยังอยู่ในระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการนโยบายฯ ที่คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งขึ้น ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการใดๆ เพื่อที่จะกู้เงิน การที่หลายฝ่ายเร่งรีบให้ข้อเสนอแนะต่อโครงการ ฯ จึงอาจเร็วไป ไม่ถูกจังหวะเท่าที่ควร และอาจกลายเป็นอุปสรรคในการบริหารราชการแผ่นดิน จึงได้แต่วิงวอนผู้มีอำนาจทั้งหลาย โปรดเหลียวตา มองดูประชาชน และรอดูจังหวะที่เหมาะสมดีกว่า

The post ‘พิชิต’ ชี้ ข้อเสนอป.ป.ช. ปมดิจิทัลวอลเล็ต ไม่ถูกจังหวะ หวั่นทำรบ.บริหารยาก appeared first on มติชนออนไลน์.


Source: Matichon

News Reporter

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.