วันที่ 3 กันยายน 2564 เวลา 10.00 น. พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยภายหลังการเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ครั้งที่ 1/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Video Conference) ว่า ที่ประชุมได้มีการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานต่าง ๆ ที่สำคัญ เช่น การดำเนินงานตามแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เร่งดำเนินการตามภารกิจทั้ง 6 ด้าน โดยมีแผนงานที่มีความคืบหน้าเกิน 60% ได้แก่ น้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ พัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร สระน้ำในไร่นา โดยเฉพาะแหล่งน้ำชุมชน ที่มีผลการดำเนินงานแล้วถึง 91% อย่างไรก็ตาม ยังมีหลายแผนงานที่มีผลการดำเนินงานค่อนข้างต่ำกว่าเป้าหมายในระยะ 5 ปีแรก อาทิ การพัฒนาขยายเขตให้บริการประปาเมือง พื้นที่เศรษฐกิจ และแหล่งท่องเที่ยว รวมถึงการจัดหาแหล่งน้ำสำรองหรือน้ำต้นทุน อนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน ระบบป้องกันชุมชนเมืองและเขื่อนป้องกันตลิ่ง เป็นต้น […]

The post พลเอก ประวิตร ผลักดันแผนหลักฯ ใช้ประโยชน์จากน้ำโขง มุ่งพัฒนาพื้นที่ชลประทานเป้าหมายในอีสานเพิ่ม appeared first on ThaiPR.NET.


Source: ThaiPR

News Reporter

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.