นายปกรณ์ เจียมสกุลทิพย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายเทคโนโลยี บริษัท บลูบิค กรุ๊ป จำกัด บริษัทที่ปรึกษาชั้นนำด้านกลยุทธ์และการจัดการด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี เข้ารับรางวัล “บุคคลตัวอย่างภาคธุรกิจแห่งปี 2020” สาขาธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จากมูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (มสวท.) เพื่อประกาศเกียรติคุณและยกย่องในฐานะบุคคลที่ประสบความสำเร็จในการดำเนินชีวิต ทั้งด้านชีวิตส่วนตัว ชีวิตการทำงาน และการอุทิศตนทำกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติในด้านต่างๆ สมควรเป็นแบบอย่างที่ดีและควรค่าต่อการเชิดชูเกียรติยศแห่งความภาคภูมิใจ โดยมี ดร.อำพน กิตติอำพน องคมนตรี เป็นประธานในพิธีประกาศเกียรติคุณ “บุคคลคุณภาพแห่งปี 2020 (QUALITY PERSONS OF THE YEAR 2020)” ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2563 ทั้งนี้ มูลนิธิ มสวท. จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนางานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อความก้าวหน้าในการพัฒนาประเทศ พร้อมทั้งให้ทุนการศึกษาและรางวัลแก่นักเรียน นิสิต นักศึกษา อาจารย์ และบุคคลทั่วไป เพื่อจูงใจให้เกิดการพัฒนาตนเองและผลงานโดยประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

The post ผู้บริหารบลูบิค กรุ๊ป คว้ารางวัล “บุคคลตัวอย่างภาคธุรกิจแห่งปี 2020” สาขาธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร appeared first on ThaiPR.net Press Releases by InfoQuest.


Source: ThaiPR

News Reporter

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.