ปลัด มท. ร่วมปล่อยตัววิ่งปางปูเลาะเทรล ที่พะเยา สร้างกระแสดูแลสุขภาพ ควบคู่อนุรักษ์ธรรมชาติ

ปลัด มท. ร่วมปล่อยตัววิ่งปางปูเลาะเทรล ที่พะเยา สร้างกระแสดูแลสุขภาพ ควบคู่อนุรักษ์ธรรมชาติ

เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม เวลา 06.30 น. ณ เขตพัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงปางปูเลาะ หมู่ 13 ต.ศรีถ้อย อ.แม่ใจ จ.พะเยา นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการปล่อยตัวนักกีฬาในกิจกรรม “ปางปูเลาะเทรล Phayao Hill Tribe Trail Run 2023” ซึ่งเป็นกิจกรรมสำคัญภายใต้โครงการบริหารจัดการน้ำ และสืบสานรักษา ต่อยอดศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน และโครงการรวมพลังแผ่นดิน “แม่ใจ รักษ์ดิน” Road to World Soil Day (เส้นทางสู่วันดินโลก) และร่วมนำร่อง Kick off ปลูกต้นนางพญาเสือโคร่ง เพื่อคืนความอุดมสมบูรณ์ให้ดิน และผืนป่าของประเทศไทย ซึ่งมีเป้าหมาย จำนวน 200,000 ต้น

โดยมี นางสาวอังคณา ใจกิจสุวรรณ รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ อธิบดีกรมการปกครอง นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน นายขจร ศรีชวโนทัย อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นางจตุพร โรจนพานิช อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ นายวราพงษ์ เกียรตินิยมรุ่ง ที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมสำรวจ กรมที่ดิน นายรัฐพล นราดิศร รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นายสมพร กาญจน์นิรันดร์ ผู้ตรวจราชการกรมโยธาธิการและผังเมือง ว่าที่ร้อยตรี ณรงค์ โรจนโสทร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา รองศาสตราจารย์วรวรรณ โรจนไพบูลย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเชฐ โสวิทยสกุล ที่ปรึกษาปลัดกระทรวงมหาดไทย นายบำรุง สังข์ขาว นายเทวา ปัญญาบุญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ว่าที่ร้อยตรี กรกฎ ประเสริฐวงษ์ ปลัดจังหวัดพะเยา ว่าที่เรืออากาศตรีสมภพ โชติษฐยางกูร หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพะเยา หัวหน้าส่วนราชการ นายพีรัช จันธิมา นายอำเภอแม่ใจ ภาคีเครือข่าย และนักกีฬาร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

โอกาสนี้ นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ นำคณะผู้บริหารกระทรวงมหาดไทย กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และคณะ Kick off ปลูกต้นนางพญาเสือโคร่ง เพื่อคืนความอุดมสมบูรณ์ให้ดิน และผืนป่าของประเทศไทย ซึ่งมีเป้าหมาย จำนวน 200,000 ต้น และปล่อยตัวนักกีฬา พร้อมร่วมเดินวิ่ง “ปางปูเลาะเทรล Phayao Hill Tribe Trail Run 2023” ระยะ 5 กิโลเมตร ความชันสะสม +386 เมตร ร่วมกับคณะนักกีฬาจากทั่วประเทศ ซึ่งตลอดสองข้างทางแวดล้อมไปด้วยบรรยากาศรื่นรมย์ ตลอดเส้นทางธรรมชาติ ซึ่งเป็นเส้นทางแห่งการศึกษาเรียนรู้พันธุ์ไม้นานาชนิด และในขณะร่วมเดินวิ่งได้มีนักกีฬาและภาคีเครือข่ายในพื้นที่ร่วมกันรำวงมหาดไทยควบคู่ไปกับการเดินวิ่ง โดยนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ร่วมรำวงมหาดไทยกับคณะฯ สร้างสีสันและความสนุกสนานในกิจกรรม และจากนั้น นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ  ได้เป็นประธานมอบรางวัลให้แก่ผู้ได้รับรางวัลประเภทต่างๆ ได้แก่ ระยะ 20 กิโลเมตร ระยะ 10 กิโลเมตร และระยะ 5 กิโลเมตร รวม 60 รางวัล

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ เปิดเผยว่า กระทรวงมหาดไทยมีนโยบายสำคัญในการพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนในทุกมิติให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศ ซึ่งปัจจัยพื้นฐานของการดำรงชีวิตล้วนเกิดจากทรัพยากรที่มีชื่อว่า “ดิน” ดินเป็นทรัพยากรที่มีความสำคัญเป็นอย่างมาก เป็นจุดเริ่มต้นของปัจจัยสี่ในการดำรงชีวิต อาหาร ยา ที่อยู่อาศัย เเละเครื่องนุ่งห่ม เเละเนื่องในโอกาสวันดินโลกประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2565 คณะผู้บริหารกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด นายอำเภอทุกอำเภอ ได้ร่วมใจกันประกาศเจตนารมณ์ในการสร้างความตระหนักรู้ในทรัพยากรดิน ภายใต้แนวคิด “อาหารก่อกำเนิด เกิดจากดิน” (Soils, where food begins) เพื่อคืนความสมบูรณ์ของดินในการผลิตอาหารที่มีคุณภาพอุดมไปด้วยสารอาหารที่ครบถ้วนต่อร่างกาย คนปลูกปลอดภัย คนกินได้รับอนามัย นอกจากนี้ ยังช่วยให้เกิดความมั่นคงทางอาหาร ขยายผลสู่การรวมกลุ่มกันของคนในชุมชน เพื่อร่วมกันคิด ร่วมกันวางเเผน ร่วมกันทำ และร่วมกันรับประโยชน์ เกิดการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้แก่ชุมชน และทำให้ถิ่นที่อยู่อาศัยมีระบบนิเวศที่สมดุล ส่งเสริมการทำให้โลกใบเดียวของเรานี้ ยั่งยืนตลอดไป

นายสุทธิพงษ์ กล่าวว่า จังหวัดพะเยาได้ขับเคลื่อนกิจกรรมตามโครงการบริหารจัดการน้ำ และสืบสานรักษา ต่อยอดศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน และโครงการรวมพลังแผ่นดิน “แม่ใจ รักษ์ดิน” Road to World Soil Day (เส้นทางสู่วันดินโลก) กิจกรรมวิ่งเทรลปลูกป่า ปางปูเลาะ ซึ่งพื้นที่บ้านปางปูเลาะ ผาแดง ป่าเมี่ยง อ.แม่ใจ จ.พะเยา เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ เเละเป็นชุมชนต้นแบบที่ได้รับการส่งเสริมด้านสวัสดิการสังคมชุมชนบนพื้นที่สูง มีการยกระดับคุณภาพชีวิต ด้วยกลไกการขับเคลื่อนในพื้นที่ชุมชนท่องเที่ยววิถีชาและกาแฟ จึงเป็นพื้นที่ที่สามารถนำโมเดลการขับเคลื่อนงานไปใช้ในชุมชนบนพื้นที่สูงพื้นที่อื่นได้เป็นอย่างดี มีการบูรณาการ และการทำงานของทุกภาคส่วน 7 ภาคีเครือข่าย บนฐานการพัฒนาเชิงพื้นที่ ซึ่งถือเป็นต้นแบบที่น่าชื่นชมอย่างยิ่ง และกิจกรรมวิ่งเทรลปลูกป่า ปางปูเลาะ ครั้งนี้ ย่อมเป็นการเปิดพื้นที่สวัสดิการสังคมของชุมชนบนพื้นที่สูง ให้ครอบคลุมมิติด้านสุขภาพอนามัย และด้านนันทนาการ ควบคู่กับสวัสดิการด้านการทำงาน และการมีรายได้ ที่คำนึงถึงการอนุรักษ์ที่ยั่งยืน

ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวต่ออีกว่า ขอขอบคุณ ว่าที่ร้อยตรี ณรงค์ โรจนโสทร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา คณะผู้บริหารจังหวัดพะเยา คณะกรรมการผู้จัดงาน และนักกีฬาที่ร่วมเข้าเเข่งขันในกิจกรรม “วิ่งเทรลปลูกป่า ปางปูเลาะ Road to World Soil Day” ที่มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมกันปลุกกระแสความตระหนักรู้โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สำหรับชีวิตของพวกเราและลูกหลานในอนาคตใน 2 เรื่องสำคัญ คือ 1) ก่อให้เกิดกระแสของการดูแลรักษาสุขภาพด้วยการเดินวิ่งออกกำลังกาย และ 2) ก่อให้เกิดกระแสของการที่เราช่วยกันในการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นยาอายุวัฒนะที่จะช่วยรักษาชีวิต และโลกใบเดียวของเราที่แสนจะสวยงามไว้ให้ลูกหลานของเรา โดยต้อง Action Now ทำทันที เพราะทุกวันนี้เป็นที่น่าตกใจที่องค์การสหประชาชาติ หรือ UN ได้ให้ความสำคัญว่า ปัจจุบันโลกของเราไม่ใช่เเค่โลกร้อนเเล้ว เเต่เป็น “ภาวะโลกเดือด” เพราะอุณหภูมิที่สูงขึ้นในหลายพื้นที่ อาทิ ที่ประเทศญี่ปุ่น 39 องศาเซลเซียส ที่สหรัฐอเมริกาและประเทศอังกฤษ 42 องศาเซลเซียส อุณหภูมิที่สูงเพิ่มมากขึ้นนี้ จะก่อให้เกิดผลกระทบกับทุกชีวิตบนโลกใบนี้ ซึ่งอาจหมายรวมถึงการสูญสลายของความหลากหลายทางชีวภาพของโลก ทำให้มวลมนุษยชาติไม่สามารถที่จะอาศัยอยู่ได้ในโลกใบที่สวยงามที่เราเรียกว่าบ้านแห่งนี้

“บางคนก็รู้สึกว่าสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องไกลตัว แต่ในห้วงนี้พวกเรามักจะได้ยินข่าววิกฤตการณ์ของสภาวะแวดล้อมที่มีการแปรปรวนของสภาพอากาศ รวมถึงการเกิดโรคระบาดที่เกิดชนิดใหม่ขึ้นมาเรื่อย ๆ ทั้งการค้นพบแบคทีเรียที่อาจเป็นภัยต่อมนุษยชาติ หรือล่าสุดการอุบัติของโรคระบาดร้ายเเรงอย่างโควิด-19 หลายคนที่ฟังแล้ว อาจจะไม่รู้สึกเป็นเรื่องมหัศจรรย์ เพราะในขณะที่พวกเราอยู่ท่ามกลางขุนเขาต้นไม้ป่าไม้ พวกเรามีความสุข มีความสบายที่ได้รับอากาศที่สดชื่น แม้ว่าบางคนบอกตื่นตี 2 เพื่อขึ้นมาร่วมกิจกรรม ซึ่งทุกท่านได้ช่วยเป็นต้นแบบในการที่จะดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม และร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการรณรงค์ส่งเสริมให้คนออกกำลังกายให้มีสุขภาพดี และช่วยทำให้ปางปูเลาะแห่งนี้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเเห่งความทรงจำ สร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของการวิ่งเทรลปลูกป่า ขยายผลการคืนพื้นที่สีเขียว เปลี่ยนพื้นที่เขาหัวโล้นให้ปกคลุมไปด้วยผืนป่าเเห่งความอุดมสมบูรณ์ สร้างความมั่นคงทางอาหารในพื้นที่ ทำให้นักท่องเที่ยวอยากที่จะมาเยี่ยมปางปูเลาะ นับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป “ขอให้พวกเราภาคภูมิใจแล้วก็มีความสุข” และในขณะที่ทุกท่านวิ่งนี้ ขอความร่วมมือได้ช่วยกันรักษาความสะอาด พบเจอขยะก็ขอให้ช่วยกันเก็บขยะ ทำความ ดี ด้วยหัวใจของจิตอาสาที่พวกเราคนไทยทุกคนมีอยู่เเล้วตั้งเเต่กำเนิด ขอให้ทุกท่านโชคดี และปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ และได้รับความสุขในการออกกำลังกายในครั้งนี้” ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวเน้นย้ำ

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ กล่าวทิ้งท้ายว่า การขับเคลื่อนกิจกรรมของกระทรวงมหาดไทยภายใต้ภารกิจการ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” ทุกกิจกรรมล้วนพุ่งเป้าสู่เป้าหมายเดียวกัน คือ การพัฒนาคน เพื่อให้คนไปพัฒนาพื้นที่ หรือพัฒนา “ดิน” และขยายผลสู่การสร้างหมู่บ้านยั่งยืนในทุกมิติอย่างเป็นรูปธรรม อาทิ การแก้ไขภาวะโลกร้อน การสร้างความมั่นคงทางอาหาร การบริหารจัดการน้ำ การมีผังน้ำชุมชน การสร้างภูมิคุ้มกันต่อความเปลี่ยนเเปลง การสร้างให้ชุมชนเกิดความรักสามัคคี ซึ่งภาพรวมทั้งหมด หากมองให้ลึกซึ้งจะเป็นภาพรวมที่มีเป้าหมายร้อยเรียงกัน โดยเริ่มต้นจากการพัฒนาคน สู่การพัฒนาดิน และนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน กิจกรรมที่ผ่านมา อาทิ การฝึกอบรมบุคลากร ของกระทรวงมหาดไทย เเละภาคีเครือข่าย ทั้งอำเภอนำร่อง บำบัดทุกข์ บำรุงสุข CAST MOI Smart Agent ซึ่งทุกโครงการผู้เข้าร่วมฝึกอบรมได้นำไปขยายผล เเละเกิดผู้นำในระดับพื้นที่ ที่อยาก Change for Good ส่งต่อเรื่องราวดี ๆ กลายเป็นกระเเสการเปลี่ยนเเปลง ที่เรียกว่า Momentum for Change ท้ายนี้ ในการขับเคลื่อนกิจกรรม World Soil Day ของกระทรวงมหาดไทย จะมุ่งมั่นขยายผลการสร้างความตระหนักรู้ให้เกิดการเห็นคุณค่าในทรัพยากรดิน พร้อมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มาใช้ และจะมุ่งมั่นสนองพระปฐมบรมราชโองการของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการสืบสาน รักษา เเละต่อยอด เพื่อพัฒนาเเละสร้างรากฐานของการดำเนินชีวิตที่มั่นคงเเข็งเเรงสืบไป

 

The post ปลัด มท. ร่วมปล่อยตัววิ่งปางปูเลาะเทรล ที่พะเยา สร้างกระแสดูแลสุขภาพ ควบคู่อนุรักษ์ธรรมชาติ appeared first on มติชนออนไลน์.


Source: Matichon

News Reporter

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.