วันนี้ (18 มกราคม 2567) นายกมลภพ วีระพละ กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) และนายสิทธิกร ดิเรกสุนทร กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การใช้ระบบสนับสนุนงานตรวจสอบ (AUDIT SUPPORT SYSTEM : A2S (UPGRADE VERSION)) สร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานรัฐวิสาหกิจและร่วมกันพัฒนาระบบเทคโนโลยีรองรับการสนับสนุนงานตรวจสอบภายในองค์กรให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น นายกมลภพ วีระพละ กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดเผยว่า ธอส. ในฐานะสถาบันการเงินของรัฐ ที่มีพันธกิจ “ทำให้คนไทยมีบ้าน” ได้มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศ AUDIT SUPPORT SYSTEM (A2S) มาใช้สนับสนุนงานตรวจสอบภายใน เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานผ่านระบบดิจิทัล เพื่อยกระดับมาตรฐานการตรวจสอบภายในให้มีความเท่าเทียมและสอดคล้องตามมาตรฐานสากล และตามเกณฑ์ประเมินผลรัฐวิสาหกิจ ซึ่งที่ผ่านมา ธอส. ได้พัฒนาอัพเกรดระบบ A2S ให้มีฟังก์ชันเพิ่มขึ้นเพื่อสร้างประโยชน์ต่องานตรวจสอบภายในมากขึ้น โดยการทำงานของระบบ A2S จะครอบคลุมตั้งแต่กระบวนงานการวางแผน การตรวจสอบการปฏิบัติงาน การติดตามผล และการรายงาน รวมทั้งการให้คำปรึกษา และประการสำคัญ A2S […]

The post ธอส. ลงนาม MOU ร่วมกับ บสย. ใช้ระบบสนับสนุนงานตรวจสอบและระบบสารสนเทศ เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานสากล appeared first on ThaiPR.NET.


Source: ThaiPR

News Reporter

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.