ทรู ดิจิทัล ไซเบอร์ ซิเคียวริตี้ รับรางวัลองค์กรดีเลิศ ด้านพัฒนาบุคลากรความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ จากสกมช.

กรุงเทพฯ 29 กันยายน 2565 – กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยนายทศพล เพ็งส้ม ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติหน้าที่ประจำกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มอบโล่เชิดชูองค์กรดีเลิศด้านพัฒนาบุคลากรด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ แก่กลุ่มธุรกิจ ไซเบอร์ ซิเคียวริตี้ ภายใต้การดำเนินงานของ ทรู ดิจิทัล กรุ๊ป โดยนางฐิติรัตน์ ศิริพัฒนาเลิศ หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านความปลอดภัยระบบข้อมูลสารสนเทศ บริษัท ทรู ดิจิทัล กรุ๊ป จำกัด ในฐานะองค์กรต้นแบบที่ดำเนินงานสอดคล้องตามมาตรฐานความมั่นคงปลอดภัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ครบทุกมิติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้ความสำคัญด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคล ให้พร้อมรับมือกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ทุกสถานการณ์ ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล ในงานแถลงข่าวความก้าวหน้าโครงการเร่งรัดการพัฒนาบุคลากรด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ระยะที่ 1 จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช.) ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ

ทั้งนี้ ทรู ดิจิทัล ไซเบอร์ ซิเคียวริตี้ เป็นหนึ่งใน 30 องค์กรชั้นนำที่เข้าร่วมโครงการเร่งรัดการพัฒนาบุคลากรด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ระยะที่ 1 โดยส่งผู้เชี่ยวชาญไซเบอร์กว่า 50 คน เข้าร่วมอบรมความรู้ด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ ตามแนวทางและมาตรฐานของสำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนพัฒนาบุคลากร ที่มุ่งเน้นเปิดโอกาสให้พนักงานผู้เป็นกำลังสำคัญขององค์กรได้เพิ่มพูนความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ ทั้งจากการทำงานลงมือปฏิบัติจริง การเข้าร่วมอบรม ตลอดจนสนับสนุนให้พนักงานสอบรับรองใบประกาศนียบัตรสากลเป็นประจำทุกปี ทั้งนี้ โล่รางวัลดังกล่าว สะท้อนความมุ่งมั่นของทรู ดิจิทัล ไซเบอร์ ซิเคียวริตี้ ในการเดินหน้ายกระดับคุณภาพบริการด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ให้แก่ลูกค้าองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยมีเป้าหมายที่จะก้าวเป็นศูนย์รวมผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยไซเบอร์ชั้นนำในภูมิภาคอาเซียนภายในปี 2567

 

 

The post ทรู ดิจิทัล ไซเบอร์ ซิเคียวริตี้ รับรางวัลองค์กรดีเลิศ ด้านพัฒนาบุคลากรความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ จากสกมช. appeared first on มติชนออนไลน์.


Source: Matichon

News Reporter

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.