ดั๊บเบิ้ล เอ  จัดโครงการ “ฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในสถานศึกษา” ให้กับน้องๆ มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนลาดตะเคียนราษฎร์บำรุง อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี  โดยมีเจ้าหน้าที่จากศูนย์เฝ้าระวังความปลอดภัย บริษัท 304 อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด เป็นวิทยากรจัดฐานกิจกรรมอบรมความรู้เกี่ยวกับการปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการปฏิบัติตนเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน โดยเฉพาะอัคคีภัย ทั้งภาคทฤษฎีและฝึกปฏิบัติจริง เพื่อเรียนรู้ด้านความปลอดภัย รู้จักการช่วยเหลือตนเองและชุมชน สร้างให้เยาวชนเติบโตเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง และบำเพ็ญประโยชน์ต่อชุมชนอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

The post ดั๊บเบิ้ล เอ อบรมความปลอดภัยให้ลูกเสือจิตอาสา appeared first on ThaiPR.NET.


Source: ThaiPR

News Reporter

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.