ซีพีเอฟ คว้า 2 รางวัลระดับโลก ด้านความโดดเด่น-ความรับผิดชอบต่อสังคม

รายงานข่าวจากบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ แจ้งว่า ได้รับ 2 รางวัลเกียรติยศจากเวทีระดับโลก Global Good Governance Awards (3G Awards) 2023 ซึ่งจัดโดยบริษัทที่ปรึกษาทางการเงิน Cambridge IFA International Financial Advisory ในสหราชอาณาจักร ประกอบด้วย รางวัล 3G Best Sustainability Framework Award 2023 และ 3G Best CSR Programme Award 2023 ในฐานะองค์กรที่มีความมุ่งมั่นและโดดเด่นในการขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืน และการดำเนินโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

รางวัล 3G Best Sustainability Framework Award 2023 เป็นรางวัลที่เชิดชูเกียรติองค์กรที่มีการกำหนดนโยบายและกลยุทธ์ในการขับเคลื่อนความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม เพื่อสร้างประโยชน์ทางเศรษฐกิจ สร้างผลกระทบเชิงบวกให้กับสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง บนพื้นฐานของการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยบริษัทฯ มีความมุ่งมั่นและให้ความสำคัญการพัฒนานวัตกรรมและการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในกระบวนการผลิตอาหารเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net-Zero) 2050

รางวัล 3G Best CSR Programme Award 2023 มอบเพื่อยกย่ององค์กรที่โดดเด่นด้านการดำเนินโครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพทั้งป่าด้นน้ำและป่าชายเลน ผ่านการดำเนินโครงการซีพีเอฟรักษ์นเวศ ลุ่มน้ำป่าสัก เขาพระยาเดินธง จังหวัดลพบุรี และ ซีพีเอฟ ปลูก ปัน ป้อง ป่าชายเลน

The post ซีพีเอฟ คว้า 2 รางวัลระดับโลก ด้านความโดดเด่น-ความรับผิดชอบต่อสังคม appeared first on มติชนออนไลน์.


Source: Matichon

News Reporter

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.