ครม. อนุมัติหลักการ เพิกถอนพื้นที่บางส่วนอุทยานฯเขาพระวิหาร ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำลำห้วยบอนฯ จ.อุบลราชธานี

เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 20 กันยายน ที่ทำเนียบรัฐบาล น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล แถลงภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ครม. เห็นชอบในหลักการเพิกถอนพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร บางส่วน เนื้อที่ประมาณ 42 ไร่ 51 ตารางวา เพื่อก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำลำห้วยบอนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดอุบลราชธานี ทั้งนี้เมื่อครม.เห็นชอบแล้ว จะแจ้งให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ดำเนินการตามพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562 ในการตราพระราชกฤษฎีกาเพิกถอนพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหารบางส่วน เพื่อก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำลำห้วยบอน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดอุบลราชธานี ต่อไป

น.ส.ไตรศุลี กล่าวว่า สำหรับโครงการอ่างเก็บน้ำลำห้วยบอนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มีจุดมุ่งหมายเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากความแห้งแล้งเนื่องจากฝนแล้งในตำบลโชง และตำบลสีวิเชียร อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อให้เกิดประโยชน์ระยะยาวต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน เพื่อเป็นการเสริมสร้างความมั่นคงในเขตอีสานตอนล่าง บริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา เพื่อดำเนินการจัดหาแหล่งเก็บกักน้ำต้นทุน มีปริมาณน้ำรองรับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคม แก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภค-บริโภค การเกษตร เป็นแหล่งน้ำดิบสำหรับผลิตน้ำประปา  เพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และเพื่อภารกิจเสริมสร้างความมั่นคงด้านน้ำ รวมทั้งการบรรเทาอุทกภัยด้านท้ายน้ำที่จะเกิดขึ้นในฤดูน้ำหลาก ซึ่งจะทำให้เกิดความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจในระยะยาว

น.ส.ไตรศุลี กล่าวว่า อ่างเก็บน้ำแห่งนี้สามารถเก็บกักน้ำได้ประมาณ 6 ล้านลูกบาศก์เมตร บรรเทาอุทกภัยทางด้านท้ายน้ำ รวมทั้งส่งน้ำสนับสนุนให้ประชาชนตามลำน้ำในพื้นที่อำเภอน้ำยืน อำเภอน้ำขุ่น อำเภอนาจะหลวย อำเภอเดชอุดม อำเภอนาเยีย อำเภอสว่างวีระวงศ์ อำเภอพิบูลมังสาหาร และอำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี โดยสามารถส่งน้ำสนับสนุนการเพาะปลูกในฤดูฝนประมาณ 5,000 ไร่ ส่งน้ำสนับสนุนการเพาะปลูกในฤดูแล้งประมาณ 1,500 ไร่ และยังเป็นแหล่งเพาะและขยายพันธุ์ปลาน้ำจืดเพื่อการประมงของประชาชนได้ด้วย

The post ครม. อนุมัติหลักการ เพิกถอนพื้นที่บางส่วนอุทยานฯเขาพระวิหาร ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำลำห้วยบอนฯ appeared first on มติชนออนไลน์.


Source: Matichon

News Reporter

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.