รองศาสตราจารย์เยาวนารถ พันธุ์เพ็ง รองคณบดีคณะนิเทศศาสตร์ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชินวัฒน์ ประยูรรัตน์ หัวหน้าวิชาการออกแบบสื่อดิจิทัล คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ชลบุรี บริการวิชาการในโครงการกิจกรรมนิเทศออนทัวร์ เพื่อให้ความรู้ในศาสตร์ของการออกแบบสื่อดิจิทัล และให้ข้อมูลหลักสูตร
Source: ThaiPR

News Reporter

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.