ข้าราชบริพาร หน่วยงานในพระองค์ ร่วมบริจาคโลหิตในภาวะขาดแคลน จากโควิด-19

ข้าราชบริพาร หน่วยงานในพระองค์ ร่วมบริจาคโลหิตในภาวะขาดแคลน จากโควิด-19

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 19 มกราคม จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ระลอกใหม่ ทำให้มีผู้เข้ารับการบริจาคโลหิตลดลงอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้เกิดภาวะขาดแคลนโลหิต ไม่เพียงพอกับความต้องการของโรงพยาบาลต่าง ๆ ที่จะนำไปใช้ในการรักษาพยาบาลแก่ผู้ป่วยทั่วประเทศ

ในการนี้ ข้าราชบริพารหน่วยราชการในพระองค์ ได้น้อมนำพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มายึดถือปฏิบัติด้วยทรงมีพระราชประสงค์ให้ข้าราชบริพารเป็นแบบอย่างของการเป็นข้าราชการที่ดี มีจิตอาสา และมีจิตเมตตาช่วยเหลือผู้อื่นด้วยความเสียสละ อุทิศตน ทำความดีเพื่อส่วนรวม โดยต่างพร้อมใจกันร่วมบริจาคโลหิต ณ เขตพระราชฐานในพระองค์ ฯ ราชวิถี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

ประกอบด้วย ข้าราชบริพารหน่วยราชการในพระองค์ จากเขตพระราชฐานพื้นที่ต่าง ๆ อาทิ ข้าราชบริพารสำนักพระราชวัง จากสวนจิตรลดา, สนามเสือป่า วังสระปทุม, วังเทเวศร์, กองงานในพระองค์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี, กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์, จิตอาสาพระราชทานจากศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน และบุคลากรจากโรงเรียนจิตรลดา

โดยในวันนี้ มีศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เป็นหน่วยบริการที่เข้ารับบริจาคโลหิต ซึ่งมีข้าราชบริพารผ่านการคัดกรอง ร่วมบริจาคโลหิต จำนวน 307 คน ได้โลหิต จำนวนรวม 122,800 ซีซี ที่จะนำไปเป็นโลหิตสำรอง อันมีความสำคัญเป็นอย่างมากในการนำไปใช้รักษาพยาบาลแก่ผู้ป่วยต่อไป เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ส่งผลให้มีผู้บริจาคโลหิตลดลงอย่างต่อเนื่อง จนทำให้จำนวนโลหิตสำรองในโรงพยาบาลต่าง ๆ มีจำนวนลดน้อยลง

ซึ่งในการพร้อมใจกันร่วมบริจาคโลหิตของข้าราชบริพารในพระองค์ในวันนี้ แสดงให้เห็นถึงการเป็นแบบอย่างของข้าราชการที่ดี เสียสละอุทิศตน ช่วยเหลือและทำความดีเพื่อส่วนรวม ปฏิบัติตามพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่จะให้ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข โดยในการเข้ารับบริจาคโลหิต หน่วยราชการในพระองค์ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 อย่างเคร่งครัด เพื่อให้เกิดความปลอดภัย ทั้งเจ้าหน้าที่และผู้บริจาค และส่งต่อโลหิตที่ปลอดภัยไปยังโรงพยาบาล เพื่อใช้เป็นโลหิตสำรองในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยต่อไป

The post ข้าราชบริพาร หน่วยงานในพระองค์ ร่วมบริจาคโลหิตในภาวะขาดแคลน จากโควิด-19 appeared first on มติชนออนไลน์.


Source: Matichon

News Reporter

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.