ก.ล.ต. ออกประกาศเพื่อเปิดโอกาสให้วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) และวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) สามารถเสนอขายหุ้นต่อผู้ลงทุนในวงกว้างและเข้าจดทะเบียนในตลาดรองได้ เพื่อเพิ่มช่องทางการเข้าถึงแหล่งเงินทุนในตลาดทุนให้ SME และ Startup สามารถระดมทุนได้ตามความเหมาะสมและความต้องการ โดยยกเว้นค่าธรรมเนียมต่าง ๆ เพื่อลดภาระของกิจการ และมอบเป็นของขวัญในโอกาสขึ้นปีใหม่ ปี 2565 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ออกประกาศรองรับให้ SME และ Startupที่เป็นบริษัทมหาชนจำกัดสามารถเสนอขายหุ้นต่อผู้ลงทุนในวงกว้างได้ โดยผ่อนปรนหลักเกณฑ์ทั้งในตลาดแรกและตลาดรองเพื่อมิให้เป็นภาระกับ SME และ Startup แต่กิจการยังคงต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ในเรื่องการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญต่อผู้ลงทุน และเนื่องจากกิจการ SME และ Startup ยังอยู่ในช่วงการเติบโตทางด้านธุรกิจ ซึ่งมีความเสี่ยงสูงกว่ากิจการขนาดใหญ่ จึงจะมีการจำกัดให้เฉพาะผู้ลงทุนบางประเภทที่สามารถเข้าลงทุนได้ โดยต้องเป็นผู้ลงทุนที่มีความรู้ มีประสบการณ์ในการลงทุน รวมถึงมีฐานะในระดับหนึ่งที่สามารถรับความเสี่ยงจากการลงทุนได้ นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการ ก.ล.ต. กล่าวว่า “การออกหลักเกณฑ์ในครั้งนี้ นับเป็นก้าวที่สำคัญในการเพิ่มเครื่องมือในการระดมทุนผ่านตลาดทุนให้กับ SME และ Startup ซึ่ง ก.ล.ต. ได้ดำเนินนโยบายและผลักดันมาตรการส่งเสริม SME และ Startup ตั้งแต่เดือนมิถุนายน […]

The post ก.ล.ต. ออกหลักเกณฑ์ให้ SME และ Startup สามารถระดมทุนจากผู้ลงทุนในวงกว้างและยกเว้นค่าธรรมเนียมเพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ 2565 appeared first on ThaiPR.NET.


Source: ThaiPR

News Reporter

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.