กสทช. ตั้งตู้แดงเป็นศูนย์รับเรื่องร้องเรียนปัญหาการทุจริตคอรัปชั่นโดยเฉพาะ สนองนโยบายของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาการคอรัปชั่น และเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการมองหาช่องทางการร้องเรียนเพื่อแจ้งปัญหาต่างๆ ด้วยตนเอง ซึ่งนำไปสู่การตรวจสอบข้อเท็จจริงพร้อมทั้งแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การตั้งตู้แดงเป็นศูนย์รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชน เป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ร่วมกับ สำนักป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรือ ปปง. เพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาล ที่ต้องการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน ในการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตคอรัปชั่นโดยเฉพาะ เช่น หากพบว่ามีเรื่องการับเงินใต้โต๊ะ หรือการจัดซื้อจัดจ้างไม่โปร่งใสต่างๆ แล้วต้องการให้ทาง กสทช. เข้าไปดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงและแก้ไขปัญหาก็สามารถเข้ามายื่นเรื่องใส่ไว้ที่ตู้แดงได้เลย

โดย กสทช.ได้จัดวางตู้แดงไว้ในส่วนกลางคือภายในบริเวณของสำนักงาน ได้แก่ บริเวณหน้าอาคารต่างๆ ทั้งหมด 4 ตู้ 4 จุด เป็นตู้ไปรษณีย์สีแดงขนาดใหญ่ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่เดินทางมาติดต่อราชการหรือยื่นเรื่องขอใบอนุญาตต่างๆ ได้เข้ามาส่งเรื่องร้องเรียนด้วยตนเอง โดยในอนาคต กสทช.จะดำเนินการตั้งตู้แดงรับเรื่องร้องเรียนลักษณะนี้ไว้ที่สำนักงาน กสทช.ภาคและเขต อีกประมาณ 20 แห่ง เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในพื้นที่รอบนอกด้วย

นอกจากศูนย์รับเรื่องตู้แดงแล้ว กสทช.ยังมีอีก 2 ช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียน ได้แก่ ทาง Application Mobile NBTC 1200 ช่องทางนี้เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนได้แจ้งปัญหาเกี่ยวกับโทรศัพท์ เช่น โทรศัพท์ไม่ติด โทรติดยาก สายหลุดบ่อย รวมถึงเนื้อหาการออกอากาศของรายการวิทยุต่างๆ เหล่านี้สามารถร้องเรียนผ่านแอปพลิเคชั่นได้

โดยโหลด Application Mobile NBTC 1200 มาแล้วทำการลงทะเบียน เพื่อยืนยันข้อมูลบุคคลโดยการคีย์ข้อมูล ชื่อ-นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ รหัสบัตรประชาชน และ อีเมล์ จากนั้นเลือกประเภทเรื่องร้องเรียน กรอกข้อมูลที่ต้องการร้องเรียน หรือ กรอกข้อมูลที่ต้องการจะสอบถามลงไป ข้อดีของการแจ้งปัญหาผ่านแอปพลิเคชั่นก็คือทำให้สามารถทราบ โลเคชั่น ในจุดที่เกิดปัญหาและสามารถตรวจสอบได้ทันทีและทำให้การแก้ไขปัญหารวดเร็วยิ่งขึ้น ส่วนอีกช่องทางคือ การโทรศัพท์แจ้งผ่านสายด่วน 1200 โทรฟรี ก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยรับเรื่องเช่นกัน

สถิติของการแจ้งเรื่องร้องเรียนในทุกๆปัญหาตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมา มีประมาณ 2,139 เรื่อง กสทช.แก้ไขปัญหาแล้ว 1,072 เรื่อง ที่เหลืออยู่ระหว่างการแก้ไขปัญหา เรื่องร้องเรียนแบ่งได้ 2 ประเภท คือด้านโทรคมนาคม เช่น ปัญหาการโอนย้ายเลขหมาย ปัญหาอินเทอร์เน็ตบ้าน และปัญหาของเสาโทรคมนาคม อีกปัญหาคือการกระจายเสียง เช่น สัญญาณการให้บริการ ติดเคเบิลทีวีแต่สัญญาณไม่มา หรือรายการโทรทัศน์ไม่มีตามตารางการติดตั้ง เป็นต้น ซึ่งมีปัญหาการติดตั้งเสาสัญญาณของค่ายโทรศัพท์นั้น เป็นอีกหนึ่งปัญหาที่มีการร้องเรียนจากประชาชน เนื่องจากต่างวิตกกังวลว่าจะเกิดอันตรายต่อสุขภาพ ทาง กสทช.จะลงพื้นที่ไปตรวจสอบและทำความเข้าใจกับประชาชนให้มากขึ้น

ช่องทางการร้องเรียน

1.ร้องเรียนด้วยตัวเองผ่านศูนย์รับเรื่องร้องเรียนตู้แดง ที่อยู่ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เลขที่ 87 ถนนพหลโยธิน ซอย 8 (สายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

2.ร้องเรียนผ่านโทรศัพท์มือถือ Application Mobile NBTC 1200 

3.ร้องเรียนผ่านสายด่วน 1200    

News Reporter

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.